Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Privātuma politika

Informācija par datu apstrādi

 

Šī privātuma paziņojuma nolūks ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī turpmāk apstrādājot klienta personas datus.

 

Dokumentā izmantotā terminoloģija:

 • Pārzinis - Latgales industriālais tehnikums, reģ. Nr. LV90000066069, adrese Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV – 5410;
 • Vietne – Pārziņa uzturēta internet tīmekļa vietne https://www.lint.lv;
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifik    ācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 • Personas datu apstrāde - ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.

Vispārīga informācija

 • Personas datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkotā personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: raivis@grubesbirojs.lv;
 • Datu apstrādes veicēji - Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (nolūku) sasniegšanai veic:
  • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
  • Ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
 • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids - Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un tipiskās situācijās nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks. Situācijās, kurās personas dati varētu tikt nodoti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, Datu subjekti tiks īpaši brīdināti! 1. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 

1.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

1.2. Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;

Piezīme! Šis ir sekundārs datu apstrādes nolūks: apstrādājot Personas datus citam nolūkam un izpildoties kritērijiem – esot pieprasījumam no kādas valsts oficiālās iestādes/amatpersonas, vai noteiktām normatīvo aktu prasībām, datu apstrāde tiks veikta bez papildus paziņojumiem Datu subjektam.

1.3. Ar dažādu pārziņa piedāvājumu, tajā skaitā, Vietnē izvietotu, pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūki un Personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu apraksts:

Process: Pārzinis var Vietnē vai citur izvietot informāciju par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Datu subjekta, tajā skaitā, Vietnes apmeklētāja, tiek pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

1.3.1. Datu sniegšana nolūkā iestāties kādā no profesionālajām izglītības programmām – šajā gadījumā datu apstrāde tiek veikta, lai reflektants pieteiktos kādā no studiju programmām, piedalītos uzņemšanas konkursā un iegūtu studējošā statusu pie Pārziņa. Datu apstrāde minētajiem nolūkiem tiek veikta, ņemot vērā šādus būtiskus kritērijus:

Datu apstrādes process:

·        Reflektants ir nepilngadīga vai pilngadīga personas. Ja reflektants ir nepilngadīga persona, tad savas tiesības tas realizē ar likumīga pārstāvja (aizbildņa) starpniecību, līdz ar to, dati par reflektantu var saturēt arī datus par aizbildni, taču aizbildņa dati paši par sevi apstrādāti netiek, tādēļ aizbildnis nav primārais datu subjekts.

·        Iesniedzot datus, datu subjekts patstāvīgi vai kopīgi ar aizbildni var elektroniski aizpildīt pieteikumu uzņemšanai, pieteikumā norādot uzņemšanai būtiskus personas datus.

·        Pieteikums atvieglo uzņemšanas procesu, taču obligāts nosacījums ir iesniegt parakstītu iesniegumu uzņemšanai attiecīgā mācību programmā, iesniegumā norādot:

o   Datu subjektu identificējošu informāciju un kontaktinformāciju;

o   Informāciju par izvēlēto studiju programmu un organizatorisko formu;

o   Informāciju par to, ir vai nav nepieciešama Dienesta viesnīca;

o   Informāciju par iegūto izglītību, svešvalodu zināšanām;

o   Informācija par vecākiem un/vai kontaktpersonu;

o   Ziņas, dokumenti un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) – izglītības dokumenta kopija, sekmju izraksta kopija, pamata un vispārējās izglītības sertifikāts, personu identificējoša dokumenta kopija, kā arī personas foto;

o   Informāciju, par veselības stāvokli.

·        Iesniegums ir reflektanta gribas paudums, piedalīties uzņemšanas procesā – iegūt pretendenta statusu. Pretendenta statuss negarantē uzņemšanu!

 

Datu apstrādes tiesiskie pamatojumi:

·        Pamata datu apstrāde, iesniedzot pieteikumu un iesniegumu tiek veikta atbilstoši Pārziņa likumā noteiktajiem un deleģētajiem pienākumiem kā profesionālās izglītības iestādei, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, Izglītības likumam, Profesionālās izglītības likuma un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem.

·        Personu apliecinošo dokumentu kopijas tiek ievāktas likumā noteikto prasību izpildei.

·        Īpašo kategoriju personas datu – formas 0-26/U un/vai 0-27/U tiek apstrādātās nolūkā pārliecināties par konkrētā reflektanta veselības stāvokļa atbilstību mācību vielas, tajā skaitā, prakses apguvei. Prakses apguve ir saistīta ar noteikta veida darbībām un ir pielīdzināmas attiecīgu darbu veikšanai un šādu darbu veikšanai izvirzītajām obligātajām veselības prasībām, proti, ārstniecības persona, veicot reflektanta novērtējumu, norāda, vai attiecīgo darbu veikšanai personas veselības stāvoklis atbilst. Tiesiskais pamatojums atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam, kā arī 9.panta 2.punkta b) apakšpunktam. Būtiski – ja ārstniecības persona konstatē, ka reflektanta medicīniskā kondīcija konkrētajā brīdī neatbilst noteiktajām prasībām attiecīgajiem darbiem, tas ir iemesls atteikt uzņemšanu konkrētajā mācību programmā, lai netiktu apdraudēta reflektanta vai citu personu veselība vai dzīvība.

Datu apstrādes ilgums – ir līdz attiecīgā nolūka sasniegšanai, proti, līdz uzņemšanas procesa beigām, bet pēc tam, atbilstoši reflektanta statusam:

·        Tad, ja reflektants nav kļuvis par studējošo, dati tiek apstrādāti 1(vienu) gadu, nolūkā nodrošināt pierādījumus iespējamu prasījumu gadījumā;

·        Tad, ja reflektants ir kļuvis par studējošo, dati tiek apstrādāti turpmākā studiju procesa nodrošināšanai.

Datu subjektam (un tā pārstāvim) ir jāņem vērā:

·         Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, atbilstoši iepriekš norādītajām vērtībām;

·         Gadījumā, ja uzņemšanas procesa laikā vai mācību periodā attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;

·         Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un ar studiju procesu saistītu informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus leģitīmās intereses nodrošināšanai. Pārzinis iespēju robežās apņemas iznīcināt tās datu kategorijas, kuras turpināt apstrādāt nav nepieciešams.

·         Papildus datu apstrādes var veidoties, piemēram, noslēdzot atsevišķu līgumu par dienesta viesnīcas izmantošanu, papildus iespēju un/vai komunikācijas līdzekļu izmantošanu, u.c. situācijās. Tipiski, tādās situācijās datu subjekts un/vai tā pārstāvis tiek informēti par attiecīgās datu apstrādes niansēm.

 

1.3.2. Datu sniegšana nolūkā veikt vai saņemt pakalpojumu vai veikt piegādes – šādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod savus Personas datus, lai iegūtu no Pārziņa informāciju, saņemtu pakalpojumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, sazinātos par ar saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem, u.tml. situācijās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

·         Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, kursu, tā cenu un norises vietu un laiku), kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:

o    situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona (piemēram, par saviem līdzekļiem vēlas saņemt konkrētu apmācību pakalpojumu), Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa un Datu subjekta leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);

o    situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;

o    situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.

Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:

·         personas (piemēram, pasūtītāja) vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa Nr. un epasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā kursa organizēšanā, norises vietas, laika u.c. izmaiņām, u.tml.;

·         personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izglītības procesa nepieciešamās informācijas apritei;

·         ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi;

Datu subjektam ir jāņem vērā, ka

·         Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām;

·         Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;

·         Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un saistīto informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus leģitīmās intereses nodrošināšanai. Pārzinis iespēju robežās apņemas iznīcināt tās datu kategorijas, kuras turpināt apstrādāt nav nepieciešams.

1.3.2. Datu nodošana nolūkā uzdot jautājumu, izteikt ierosinājumu, u.c. gadījumos, izmantojot Vietnes kontaktu sadaļā esošo saziņas formu. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

·         Datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzzināt vietnes apmeklētāju (Datu subjektu) viedokli, lai tādējādi spētu labāk datu subjektu vēlmēm pielāgot pārziņa Vietni, tajā atrodamos piedāvājumus, komunikāciju u.tml.; 

·         Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai pārzinis spētu sagatavot datu subjektam pamatotu atbildi, kā arī, lai datu subjektam būtu iespējams realizēt savas datu subjekta tiesības, piemēram, iegūt informāciju no pārziņa atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantam); citiem nolūkiem datu subjekta sniegtā kontaktinformācija netiks izmantota.

Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, gan Pārziņa, gan Datu subjekta kopīgā interese ir, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. Vispārīgā gadījumā Pārzinis atbildi uz Datu subjekta jautājumu sniegs ne vēlāk, kā viena mēneša laikā.

 

1.4. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes:

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Perimetra un telpu video novērošanas veikšana

Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība, apstrādātie personas dati:

apmeklētāju vārds, uzvārds, vizuālie dati par rīcību(videoieraksts)

 

Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu, personāla un studējošo mantu un vitāli svarīgās intereses, atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju

Izglītības procesa nodrošināšana

 

 • Izglītojamo personu lietu kārtošana
 • Rezultātu un sasniegumu publiskošana
 • Izglītojamo sekmju grāmatiņu uzturēšana
 • mācību procesa organizēšana
Apstrādātājot tādus personas datus kā: izglītojamo vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, piederība konkrētai mācību iestādei un grupai, nodarbību laiki un stundu saraksts, sekmes, kavējumi, uzvedība; izglītojamo likusmiko pārstāvju vārds, uzvārds, kontaktinformācija

 

 

Pārziņa un Datu subjekta (vai Datu subjekta pārstāvja) savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – organizēt mācību procesu un sniegt kvalitatīvu izglītību izglītojamiem.

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

 • Personāla atlase
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana
 • Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana
 • Finanšu uzskaites vešana
 • Apstrādājot tādu personas datus kā: darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, u.c.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finansu resursu apsaimniekošanas sistēmu

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

 • Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana
 • Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)
 • Dokumentu iznīcināšana

Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura.

Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts)

 

Datu subjekta tiesības - saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir vairākas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums, tomēr Pārzinis vēlas norādīt, ka konkrētās datu apstrādes specifikas dēļ, ne visas Datu subjekta tiesības ir tiesiski vai faktiski realizējamas; vienlaicīgi Pārzinis nevar ierobežot Datu subjekta tiesības pieprasīt konkrētu savu tiesību realizāciju, tādēļ turpinājumā ir uzskaitītas visas Datu subjekta tiesības:

Piekļuve personas datiem - tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;

Personas datu labošana - tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir bijis Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, radījusi pienākumu, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus, un izpildīt likumā noteiktos pienākumus;

Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;

Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;

Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 

 

Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu

 

Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles. Tā kā Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā,  vadošā uzraudzības iestādes jebkurā gadījumā būs Latvijas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās nozīmes tiesā, ievērojot Civilprocesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

Pārziņa rīcība ar personas datiem

Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.

Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.

Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

 

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes un priekš kam tās vajag:

Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. Mūsdienās, modernās vietnes bez sīkdatnēm korekti un funkcionāli nav izmantojamas. Tomēr Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Apkopojums par sīkdatņu bloķēšanu dažādos pārlūkos ir pieejams šeit (uzmanību, Jūs tiksiet pārvirzīts!).

 Sīkdatņu veidi:

Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju, ģeogrāfisko atrašanās vietu, lietojamo valodu, valūtu u.tml., un nodrošināt pilnvērtīgu tīmekļa vietnes darbību;

Analītiskās/mārketinga sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē. Analītiskajās sīkdatnēs iegūtā informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Analītisko sīkdatņu izmantošana analīzes veikšanai ir pārziņa leģitīmā interese, lai informācijas sabiedrības apstākļos spētu pastāvēt, attīstīties un veikt saimniecisko darbību. Vienlaicīgi, ikvienam tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības atteikties no analītisko sīkdatņu izmantošna, kas nozīmē, ka attiecīgās sesijas ietvaros tiks uzstādītas tikai funkcinālās sīkdatnes, bez kuru esamības nav iespējama tīmekļa vietnes darbība.

  Vietnē ir iespējamas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes

nosaukums

Sīkdatnes apraksts un fukncionālā nozīme

Sīkdatnes dzīvildze

Tiesiskais

Pamatojums

_gat_gtag_UA_*

Analītikai/mārketingam nepieciešama sīkdatne; nodrošina konkrētā pārlūka atsekošanas iespēju, proti, ka sesija tiek veikta no konkrētā pārlūka; informācija tiek nodota Google korporācijai

1 minūte; pēc tam pārjaunojas

Datu subjekta piekrišana

_ga

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

2 gadi

Datu subjekta piekrišana

_gid

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

24 stundas

Datu subjekta piekrišana

Sīkdatņu izdzēšana. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz Jūsu iekārtas, izdzēst ir iespējams ar Jūsu aktīvu rīcību! Pārzinim nav iespēju iejaukties Jūsu ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu! Lai izdzēstu sīkdatnes konkrētajā pārlūkā, Jums ir jārīkojas atbilstoši pārlūka autora/uzturētāja norādījumiem par sīkdatņu dzēšanu.

 

Nobeiguma noteikumi

 

Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2020. gada 3.decembrī

 

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!