Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs


Latgales Industriālajā tehnikumā (iepriekš Daugavpils būvniecības tehnikums) 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no  galvenajiem Latgales industriālā tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī  organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa  “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Latgales Industriālais tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus par semināru un vebināru organizēšanu:

  • 2020. gada 28. janvārī - ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.
  • 2020. gada 27. aprīlī - ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2020. gada 14. maijā - ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi
  • 2021. gada 24. martā - ar Valsts augu aizsardzības dienestu
  • 2021. gada 1. jūnijā – ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par izglītības pasākumu programmu novērtēšanu, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2022.gada 13. jūlijā noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības un Zinātnes ministriju par lietotāju piesaisti EPALE platformai. 
Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība un Latvijas Arhitektu savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 

2022/2023 m.g. Pieaugušo izglītības centrā dažādās apmācību kursos un programmās ieguva jaunas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī paaugstināja profesionālo kvalifikāciju 553 cilvēki.

2022./2023. m.g. Tehnikums kopīgi ar sadarbības partneriem novadīja 30 kvalifikācijas celšanas kursus būvspeciālistiem.. Tika arī aktualizēts Pieaugušo izglītības centra apmācību kursu piedāvājums, kurā apkopota informācija par kursiem, semināriem, meistarklasēm.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Latgales industriālais tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.

2021. gada 8. decembrī, svinīgos apstākļos notika Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas "Saules laiva" pasniegšana, kurā Latgales industriālais tehnikums saņēma pateicības rakstu par nozīmīgu un kvalitatīvu pieaugušo neformālās izglītības nodrošināšanu.

2022. gada 8. decembrī, Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA norisinājās Pieaugušo neformālās izglītības balvas “Saules laiva” pasniegšanas ceremonija. 2022. gadā konkurencē starp 19 nominētajām izglītības iestādēm galveno balvu - ceļojošo Saules laivu - ieguva Latgales industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska!