Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību uzsākšanu DBT

08.07.2021
Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par mācībām un iestāšanos Daugavpils būvniecības tehnikumā un apkopojuši atbildes uz tiem.
 
1. Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iestātos DBT?

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti ir:
 • izglītības dokuments (kopija)
 • sekmju izraksts (kopija)
 • pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
 • 4 foto (3X4)
 • vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
 • medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda mācību iestādes nosaukums, var     mācīties izvēlētajā specialitātē (specialitātes nosaukums) un veiktās potes)
 • konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
 • bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu
 • uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (ja attiecināms)
Papildus informācija meklējama šeit
 
2. Kādās kvalifikācijās ir iestājpārbaudījumi un kā tie notiek?
Iestājpārbaudījumi tiek noteikti jebkurai kvalifikācijai, ja pretendentu skaits pārsniedz noteikto skaitu uz vienu valsts budžeta vietu.
Šobrīd vispieprasītākās kvalifikācijas, kurās ir bijuši iestājpārbaudījumi ir
 1. Automehāniķis;
 2. Lokmetinātājs (MAG);
 3. Interjera dizainera asistents;
 4. Arhitektūras tehniķis.
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:

1) pārrunas, kuru laikā uzņemšanas komisijas locekļi pretendentiem uzdod jautājumus;
2) konkrēto prasmju pārbaude, piemēram, datora lietošanas prasmes, rasēšanas prasmes u.c.

*konkrētai kvalifikācijai nepieciesamības gadījumā var noteikt savu konkrēto pamata prasmju pārbaudi.
 
3. Vai ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā? Cik tas maksā?
Ir iespējams dzīvot DBT kopmītnēs. Kopmītņu vienā blokā ir trīs istabas, vienā istabā ir divas gultasvietas. Par dzīvošanu dienesta viesnīcā mēnesī būs jāmaksā 10 EUR + 3.40 EUR dušas lietošana. Ja ir nepieciešams izmazgāt veļu, var izmantot dienesta viesnīcas veļasmašīnu, par vienu mazgāšanas reizi būs jāmaksā 1 eiro.
Dienesta viesnīcā var dzīvot DBT audzēkņi ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 un 4 gadi.
 
4. Vai ir iespējams saņemt stipendiju?
Ir iespēja saņemt stipendiju no 81 EUR līdz 150 EUR mēnesī, ja visi vērtējumi ir sekmīgi un vidējā atzīme ir no 8.00 līdz 10.00. Jāatzīmē, ka  stipendijas summa ir atkarīga no vidējās mēneša atzīmes un neattaisnoti kavētām stundām. Ja vidējā atzīme ir no 6.00 līdz 7.99, tad ir iespējams saņemt stipendiju no 41 EUR līdz 80 EUR , un ja vidējā atzīme ir no 4.00 līdz 5.99, tad stipendiju var saņemt no 16 EUR līdz 40 EUR. Ja 1. kursā (vērtējums zemāks par “4” vai nv vispārizglītojošajos priekšmetos un zemāks par “5” vai nv profesionālajos un mūžizglītības priekšmetos) vai 2.-4. kursos (vērtējums zemāks par “4” vai nv), būs viens nesekmīgs vērtējums, tad būs iespējams saņemt stipendiju 15 EUR apmērā. Ja vairāki vērtējumi ir nesekmīgi, tad stipendiju saņemt nevar. * PIEMAKSA PIE STIPENDIJAS:
Piemaksa tiek piešķirta par dalību profesionālās meistarības konkursā,
olimpiādē, sporta sacensībās u.c. sabiedriskajās aktivitātēs.
 
Papildus informācija meklējama šeit
 
5. Vai ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu?
Ir iespējams mainīt mācību programmu uz citu programmu 2 mēnešu laikā pēc mācību uzsākšanas
 
6. Kā notiek mācību prakses vai pieredzes gūšana uzņēmumos?
1. kursa audzēkņiem notiek profesionālā satura mācību kursi. 2. un 3. kursu audzēkņiem praktiskās nodarbības notiek tehnikumā (izņemot 3. kursa programmā “Apdares darbu tehniķis”, var iziet uzņēmumā ), bet 4. kursa audzēkņiem notiek kvalifikācijas prakse, kuru var iziet vai tehnikumā, vai pie darba devēja. (Interjera dizainera asistentam nav prakses, tiem ir nepieciešams izstrādāt interjera dizaina projektu, lai iegūtu kvalifikāciju).
Mūsu audzēkņiem ir iespēja piedalīties darba vidē balstītajās mācībās. Tas nozīmē - audzēknis praktiskās iemaņas, vismaz pusi no mācību laika, apgūst reālā darba vidē - uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē. Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.
 
Papildus informācija meklējama šeit
 
7. Kas jādara, lai pielaistu pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas? Kā notiek kvalifikācijas iegūšana 4.kursā?
Lai iegūtu atļauju kārtot kvalifikācijas eksāmenu, visām atzīmēm jābūt ne zemākām par 5 un jābūt nokārtotiem visiem eksāmeniem un pārbaudījumiem. Lai iegūtu kvalifikāciju, interjera dizaineriem ir jāizstrādā diplomdarbs/projekts tehnikumā; pārējo programmu audzēkņi kārto kvalifikācjas eksāmenu (tests un praktiskais uzdevums) – praktisko eksāmena daļu vērtē trešās personas (attiecīgās jomas uzņēmēji) .
 
8. Vai ir iespējams piedalīties apmaiņas mobilitātēs uz citām valstīm?
Ir iespējams iesaistīties apmaiņas projektā ERASMUS+, kura ietvaros var braukt uz citu Eiropas Savienības valsti līdz 1 mēnesim. Pārsvarā mobilitāte ilgst 2 nedēļas.
Projekta ietvaros izglītojamajiem no vairākām izglītības programmām 2021./2022. mācību gadā būs iespēja stažēties mācību praksē Vācijā, Austrijā, Spānijā, Portugālē un Polijā. Mācību prakses tiks īstenotas ievērojot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus.
 
9. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir 1.- 4. kursu audzēkņiem?
1.-4.kursu audzēkņiem nodarbības notiek no 8:30 līdz 15:10. Mācību saturā ietilpst vispārizglītojošie mācību priekšmeti, mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi.
 
10. Kāds mācību grafiks un mācību saturs ir izglītības programmās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi (pēc pamatizglītības un vidējās izgl.)?
Mācības izglītības programmu grupās ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi Daugavpils būvniecības tehnikumā notiek katru dienu no plkst. 15:15 līdz plkst. 21:10. Mācību saturā ietilpst tikai mūžizglītības kompetenču mācību kursi un profesionālā satura mācību kursi (nebūs vispārizglītojošo mācību priekšmetu, piemēram, matemātika, sports u.c.)
 
11. Vai tehnikums nodrošina visus nepieciešamos materiālus un darba rīkus praktiskām nodarbībām?
Tehnikumā ir viss nepieciešamais aprīkojums, kā arī tiek nodrošināti visi mācībām nepieciešamie darba rīki, materiāli un darba apģērbs.
« atpakaļ