Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Latgales industriālā tehnikuma labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija 2022

28.09.2022
 
28.septembrī Latgales industriālajā tehnikumā (LIT) notika ikgadējais svinīgais pasākums “Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija”.

Katru gadu Latgales industriālajā tehnikumā Skolotāju dienas priekšvakarā tiek godināti labākie tehnikuma skolotāji un darbinieki. Šogad tehnikumā tika iesniegti 127 pieteikumi, no tiem 62 pieteikumi, kuros apbalvojumam tika izvirzīti pedagogi, 65 pieteikumi – tehnikuma darbinieki. Pieteikumos tika atzīmēti pedagogu un darbinieku nopelni un sasniegumi, viņu īpašais devums profesionālajā darbībā. Tos apkopoja un novērtēja LIT apbalvošanas komisija.

Latgales industriālā tehnikuma 1.pakāpes apbalvojums nominācijā “Par mērķtiecīgu darbu un profesionālo ieguldījumu tehnikuma attīstībā” tika piešķirts Būvniecības nodaļas vadītājai, profesionālās izglītības skolotājai Ingai Pujatei. Inga vada lielāko nodaļu mūsu tehnikumā, ir atbildīga un plānveidīgi veic nodaļas vadītāja pienākumus, jau 7 gadus izglīto topošos ceļu būvtehniķus, aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, nodibinot arvien jaunus sakarus, kas nepieciešami nodaļas attīstībai, vienmēr jautra un enerģiska.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā Par augstu profesionālo meistarību izglītojamo darbaudzināšanā un profesijas apguvē tika piešķirts profesionālās izglītības skolotājam Viktoram Ivanovam. V.Ivanovs ir profesionālās izglītības skolotājs izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda”, ar lielu atbildību un ieinteresētību izglīto topošos apdares darbu tehniķus, aizrauj jauniešus apgūt jaunās tehnoloģijas un materiālus.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību izglītojamo darbaudzināšanā un profesijas apguvē” tika piešķirts profesionālās izglītības skolotājam Sergejam Lukjanskim. S.Lukjanskis ir Latgales industriālā tehnikuma absolvents, kas savā laikā, 2012.gadā, veiksmīgi startēja „EuroSkills” profesionālās meistarības konkursā nominācijā “Sausā būve”, bet tagad savas profesionāļa zināšanas un prasmes nodot jauniešiem. Sergejs strādā arī ar īpaši grūtiem audzēkņiem, ieslodzījuma vietā un palīdz apgūt būvniecības profesiju.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās vidējās izglītības apguvē” tika piešķirts vispārējās vidējās izglītības skolotājai Natālijai Naglei. N.Nagle ir latviešu valodas skolotāja, Valodu un literatūras mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja. Atsaucīga, atbildīgi sagatavo jauniešus zināšanu un prasmju konkursiem. Mērķtiecīgi organizē mācību procesu, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu izglītojamo audzināšanas procesa organizēšanā un personības attīstībā” tika piešķirts interešu izglītības skolotājai Ilonai Kirukai. I.Kiruka vada tehnikuma vokālo ansambli “Celtnieks”, ir radoša un talantīga, prot jauniešos ieraudzīt un attīstīt viņu dotības. Pateicoties Ilonas entuziasmam un lielajai atdevei, tehnikuma jaunieši veiksmīgi ir piedalījušies muzikālo talantu konkursā ‘’O Faktors” ieņemot godalgotās vietas.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par labāko metodisko izstrādni” tika piešķirts izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” profesionālās izglītības skolotājam Leonardam Spūlim. L.Spūlis jau 25 gadus strādā Višķos, izglītojot jauno paaudzi lauksaimniecības jomā. Skolotājs ar lielu darba pieredzi, daudz laika velta, lai sagatavotu materiālus dažādu tēmu apguvei, lai jauniešiem būtu vieglāk apgūt un izprast sarežģītas lietas lauksaimniecībā. Vienmēr atsaucīgs un zinošs. Pēc viņa izstrādātajām grāmatām mācās jaunieši Latvijā gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Labākais jaunais pedagogs” tika piešķirts vispārējās vidējās izglītības skolotājai Olitai Ragelei. O.Ragele ir vēstures, valodas un kultūras izpratnes priekšmetu skolotāja, kas tehnikumā strādā 2 gadus. Olita ar degsmi, aizrautību jauniešos veido izpratni par vēstures, kultūras nozīmību personības attīstībā. Mācību stundās, lai ieinteresētu jauniešus, izmanto jaunas metodes, digitālus rīkus, kas ļauj apgūt mācību vielu aizrautīgā veidā.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Labākais jaunais pedagogs” tika piešķirts profesionālās izglītības skolotājam Mārtiņam Vilcānam. M.Vilcāns ir Būvniecības nodaļas pedagogs, kas vēl pavisam nesen absolvēja mūsu tehnikuma izglītības programmu “Ceļu būvtehniķis”. Mārtiņš atbildīgi un apzinīgi veic pedagoga darba pienākumus, aktīvi iesaistās Erasmus+ programmas aktivitātēs, veiksmīgi sagatavo tehnikuma jauniešus profesionālās meistarības Skills Latvia konkursam Ceļu būvē.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par ilggadīgu godprātīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā” tika piešķirts profesionālās izglītības skolotājam Raimondam Vadzim. R.Vadzis ir Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļas skolotājs, kas tehnikumā jau 11 gadus izglīto jauniešus inženiersistēmu jomā. Raimonds ir zinošs un pieredzes bagāts pedagogs, atbildīgs un godprātīgs.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo izglītības attīstībā” tika piešķirts Jeļenai Fedosejevai. J.Fedosejeva atbildīgi vadīja tehnikuma Pieaugušo izglītības centru, organizējot seminārus un vebinārus Būvniecības speciālistiem un inženieriem, kas deva iespēju izglītoties un iegūt kvalifikācijas paaugstinājumu, attīstīt Pieaugušo izglītības centra darbību.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālajā attīstībā lauksaimniecības jomā” tika piešķirts izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” vadītājai Anitai Lāčauniecei. A.Lāčauniece ir izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” vadītāja, atbildīga, centīga, kopā ar Višķu pedagogiem attīsta tehnikuma jauno izglītības programmu īstenošanas vietu, kurā mācās topošie augkopības tehniķi un lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi.

2.pakāpes apbalvojums Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā “Par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un personības attīstībā” tika piešķirts tehnikuma psihologam Jurijam Stičinskim. J.Stičinskis sniedz atbalstu jauniešiem grūtās situācijās, kas pusaudžu vecumā notiek bieži. Jurijam ir sava individuāla pieeja katram, katrai nestandarta situācijai.

Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti labākie tehnikuma darbinieki. Pateicības raksts nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē” tika piešķirts Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītājai Intai Laurenai. I.Laurena ir atbildīgi un kompetenti vada nodaļas darbu, rūpējas, lai katrā projektā uzstādītie mērķi tiktu sasniegti, dibinātu jaunus kontaktus, paplašinātos sadarbības partneru loks, lai ikviens interesents varētu Erasmus+ projekta ietvaros gūt jaunu pieredzi ārpus Latvijas.

Pateicības raksts nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē” tika piešķirts dienesta viesnīcas vadītājai Irinai Andrejevai. I.Andrejeva jau 12 gadus vada tehnikuma dienesta viesnīcu, kas tiek uzturēta kārtībā un tīrībā. Irīna ir ļoti atbildīga, prasīga gan pati pret sevi, gan saviem padotajiem - tehniskā personāla. Saprotoša un vienmēr smaidīga, prot atrast risinājumus arī sarežģītās situācijās.

Pateicības raksts nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē” tika piešķirts tehnikuma tehniskajam darbiniekam Gļebam Jermolajevam. G.Jermolajevs ir tehnikuma absolvents, absolvējis izglītības programmu Inženiersistēmu būvtehniķis, savas darba gaitas uzsāka jau mācoties tehnikumā. Šo gadu laikā sevi ir pierādījis kā zinošs, atbildīgs un prasmīgs speciālists.
Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonijas svinīgajā pasākumā uzstājās tehnikuma talantīgie jaunieši sniedzot dziesmu priekšnesumus.

Fotogalerija

Sagatavoja:
Jolanta Savvina, Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra vadītāja
« atpakaļ