Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs


METODISKAIS UN PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu, jēgpilnu metodisko atbalstu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai un izglītības kvalitātes pilnveidošanai mācību iestādē.

 

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra darbības uzdevumi:
  • LIT mazās universitātes ietvaros (Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra sastāvdaļa) nodrošināt regulāru pedagogu profesionālo pilnveidi organizējot profesionālās pilnveides seminārus, kursus, meistarklases u.c. izglītojošos pasākumus;
  • Koordinēt tehnikuma nodaļu un metodisko komisiju darbu;
  • Izveidot sistēmisku pieeju pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanai, izmantojot pedagogu kompetenču novērtēšanas instrumentus un metodes;
  • Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un komandas darbu plānojot un vadot integrētās mācību stundas, attīstīt pedagogu labo praksi caurviju kompetenču attīstīšanā;
  • Veikt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (PPDKN), stundu novērošanu, organizēt atklāto stundu norisi, dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā;
  • Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • Koordinēt mācību un metodisko materiālu, pārbaudes/diagnosticējošo darbu izstrādi un datubāzes izveidi e-platformā;
  • Nodrošināt informācijas apriti starp pedagogiem, izglītojamajiem, MAC skolu pedagogiem izmantojot vienotu e-platformu;
  • Sniegt pedagogiem metodisko un konsultatīvo atbalstu, veicināt pedagogu –multiplikatoru attīstību;
  • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti mācību stundu plānošanā un mācīšanās īstenošanā.

 

Lai sekmētu pedagoģiskā procesa efektivitāti un izstrādātu metodiskā darba galvenos virzienus, veiktu izglītības satura īstenošanu atbilstoši IZM prasībām, mācību iestādē darbojas Metodiskā padome. 

Metodiskā padome apvieno nodaļu, struktūrvienību vadītājus, izglītības metodiķus un direktora vietniekus. Padome darbojas kā Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra struktūrvienība, atbilstoši Metodiskās padomes reglamentam.


 

Metodiska atbalsta centrs (MAC) veic metodiskā darba virsvadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei sekojošām izglītības programmām:

IZM Rīkojums Nr.1-2e/23/281 "Par tehnikuma uzdevumiem"

Grozījumi IZM 2023. gada 4. septembra rīkojumā Nr. 1-2e/23/281 "Par tehnikuma uzdevumiem"

“Pielikums IZM 2023. gada 4. septembra rīkojumam Nr. 1-2e/23/281

Apdares darbu tehniķis 4 LKI

Apdares darbu strādnieks 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI
(
2023. gadā veiktās izmaiņas programmas

saturā pieejamas šeit)

Programmas
paraugs

Sausās būves tehniķis 4 LKI

Sausās būves montētājs 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Krāšņu un kamīnu mūrnieks 4 LKI

Mūrnieks 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Betonēšanas tehniķis 4 LKI

Betonētājs 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Būvkonstrukciju montētājs ar specializācijām 3 LKI:

˗ Metāla būvkonstrukciju montētājs 3 LKI
˗ Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs 3 LKI
˗ Stikloto būvkonstrukciju montētājs 3 LKI
˗ Koka būvkonstrukciju montētājs 3 LKI
- Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Ģeotehnikas izpētes tehniķis 4 LKI

Programmas
paraugs

Namu pārzinis 4 LK
Namu apsaimniekošanas meistars 3 LKI
Uzkopšanas darbu meistars 3 LKI

Programmas
paraugs

Transportlīdzekļu krāsotājs 4 LK

Programmas
paraugs


 

Metodiskā atbalsta centra virsvadības uzdevumi:

1. Lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir kapitāldaļu turētājs (turpmāk – izglītības iestādes), atbilstību tehnikuma statusam saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 16.2 panta ceturtās daļas prasībām, izglītības iestādēm nosaku šādus uzdevumus:

1.1. attīstot un īstenojot izglītības programmas stratēģiskās specializācijas virzienos, kas nodrošina tautsaimniecības, valsts un sabiedrības attīstības nākotnes vajadzībām nepieciešamos speciālistus:

“1.1.1. organizēt izglītojamo profesionālās izaugsmes pasākumus, tai skaitā olimpiādes, konkursus, profesionālās meistarības konkursu Skills pusfinālus un citus pasākumus;”
1.1.2. nodrošināt pedagogu, personāla un izglītojamo dalību starptautiskās mobilitātes pasākumos;
1.1.3. organizēt profesionālās izglītības pievilcības pasākumus, veicinot reģiona sabiedrības interesi par profesionālo kvalifikāciju apguvi un profesionālo izglītību;

1.2. sadarbībā ar nozares uzņēmumiem īstenot darba vidē balstītas mācības:

1.2.1. nosakot sasniedzamo mācīšanās rezultātu un moduļu piemērojamību apguvei darba videi un uzņēmuma darbu specifikai;
1.2.2. veidojot ilgtermiņa sadarbību ar uzņēmumiem, tādējādi veicinot stabilas un ekonomiski efektīvas sadarbības sistēmas izveidi starp izglītības iestādi un darba devējiem;

1.3. nodrošinot reģiona vai nozares ietvaros metodiskā darba virsvadību un atbalstu citām profesionālās izglītības iestādēm atbilstoši šī rīkojuma pielikumā minētajam nozaru sadalījumam:

1.3.1. vienu reizi ceturksnī organizēt metodiskā darba grupas sanāksmes un piedalīties citu izglītības iestāžu virsvadīto metodiskā darba grupu sanāksmēs profesionālās izglītības programmu satura izstrādei, aktualizēšanai, īstenošanai, metodiskā nodrošinājuma pilnveidei un vispārējās izglītības satura pielāgošanai un integrēšanai profesionālajā izglītībā;
1.3.2. izstrādāt vai aktualizēt profesionālās izglītības programmu paraugus atbilstoši profesijas standartā ietvertajām aktuālajām profesionālās kvalifikācijas prasībām īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā (tajā skaitā darba vidē balstītajās mācībās), profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās pilnveides izglītībā, nosakot:

1.3.2.1. profesionālo kvalifikāciju kopumu ˗ savstarpēji pēctecīgas (Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras otrais, trešais un ceturtais līmenis) profesionālās kvalifikācijas, to daļas un to specializācijas, kā arī saistītās profesionālās kvalifikācijas;
1.3.2.2. profesionālās kvalifikācijas un/vai specializācijas ieguves ilgumu;
1.3.2.3. prakses moduļu apjomu stundās;
1.3.2.4. atpazīstamu profesionālās kvalifikācijas daļu saturu un apjomu;
1.3.2.5. vienotu mācību plānu un grafiku;
1.3.2.6. moduļu pārbaudījumu saturu;

1.3.3. izstrādāt jaunas profesionālās izglītības programmas vai profesionālo kompetenču moduļus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts vai reģionālajā mērogā;

1.3.4. organizēt pedagogu un personāla profesionālās kompetences pilnveidi, tai skaitā vadīt seminārus un meistarklases, sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm (tajā skaitā augstākās izglītības iestādēm), darba devējiem un citiem partneriem, pieredzes un inovāciju pārnesei, veicinot izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu;
1.3.5. izstrādāt vai aktualizēt mācību līdzekļus profesionālās izglītības programmu īstenošanai, tai skaitā profesionālo moduļu satura izklāstus;
1.3.6. sadarboties ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – centrs) metodiskā darba attīstībā profesionālās izglītības saturā un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentam priekšlikumus par nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām;

1.4. organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, tai skaitā novērtējot ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās tehnikums īsteno atbilstošas profesionālās izglītības programmas:

1.4.1. piedalīties centra organizētajās profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes darba grupās;

1.4.2. sagatavojot profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu, kura izstrādi neorganizē centrs, nodrošināt tā atbilstību profesijas standartā ietvertajām aktuālajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
1.4.3. izstrādāt vai aprobēt moduļu noslēguma pārbaudījumu saturu un nodrošināt tā vērtēšanu, izmantojot mācību sniegumu apguves līmeņu aprakstus, izveidojot moduļu noslēguma pārbaudījumu paraugus;

1.5. sagatavot piedāvājumu profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām, t.ai skaitā profesionālās tālākizglītības programmām, kas dod iespēju iegūt profesionālās kvalifikācijas piektā līmeņa kvalifikāciju tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās tehnikums īsteno atbilstošas izglītības programmu grupas profesionālās kvalifikācijas ceturtā līmeņa izglītības programmas un augstākās izglītības pakāpē nav studiju programmas attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei.