Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs


METODISKAIS UN PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu, jēgpilnu metodisko atbalstu pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai un izglītības kvalitātes pilnveidošanai mācību iestādē.

 

Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra darbības uzdevumi:
  • LIT mazās universitātes ietvaros (Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra sastāvdaļa) nodrošināt regulāru pedagogu profesionālo pilnveidi organizējot profesionālās pilnveides seminārus, kursus, meistarklases u.c. izglītojošos pasākumus;
  • Koordinēt tehnikuma nodaļu un metodisko komisiju darbu;
  • Izveidot sistēmisku pieeju pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanai, izmantojot pedagogu kompetenču novērtēšanas instrumentus un metodes;
  • Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un komandas darbu plānojot un vadot integrētās mācību stundas, attīstīt pedagogu labo praksi caurviju kompetenču attīstīšanā;
  • Veikt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu (PPDKN), stundu novērošanu, organizēt atklāto stundu norisi, dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā;
  • Organizēt pedagogu pieredzes apmaiņu reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • Koordinēt mācību un metodisko materiālu, pārbaudes/diagnosticējošo darbu izstrādi un datubāzes izveidi e-platformā;
  • Nodrošināt informācijas apriti starp pedagogiem, izglītojamajiem, MAC skolu pedagogiem izmantojot vienotu e-platformu;
  • Sniegt pedagogiem metodisko un konsultatīvo atbalstu, veicināt pedagogu –multiplikatoru attīstību;
  • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti mācību stundu plānošanā un mācīšanās īstenošanā.

 

Lai sekmētu pedagoģiskā procesa efektivitāti un izstrādātu metodiskā darba galvenos virzienus, veiktu izglītības satura īstenošanu atbilstoši IZM prasībām, mācību iestādē darbojas Metodiskā padome. 

Metodiskā padome apvieno nodaļu, struktūrvienību vadītājus, izglītības metodiķus un direktora vietniekus. Padome darbojas kā Metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra struktūrvienība, atbilstoši Metodiskās padomes reglamentam.


 

Metodiska atbalsta centrs (MAC) veic metodiskā darba virsvadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei sekojošām izglītības programmām:

IZM Rīkojums Nr.1-2e/21/119 "Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem"

Apdares darbu tehniķis 4 LKI

Apdares darbu strādnieks 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Inženiersistēmu būvtehniķis 4 LKI

Inženiersistēmu montētājs 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Sausās būves tehniķis 4 LKI

Sausās būves montētājs 3 LKI

Programmas
paraugs

Krāšņu un kamīnu mūrnieks 4 LKI

Mūrnieks 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Betonēšanas tehniķis 4 LKI

Betonētājs 3 LKI

Būvstrādnieks 2 LKI

Programmas
paraugs

Būvkonstrukciju montētājs 3 LKI

Metāla būvkonstrukciju montētājs 3 LKI

Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs 3 LKI

Stikloto būvkonstrukciju montētājs 3 LKI

Koka būvkonstrukciju montētājs 3 LKI

Programmas
paraugs


 

Metodiskā atbalsta centra virsvadības uzdevumi:

 

1. Vienu reizi ceturksnī organizēt metodiskā darba grupas un kā līdzatbildīgajai izglītības iestādei piedalīties citu izglītības iestāžu virsvadīto metodiskā darba grupu sanāksmēs profesionālās izglītības programmu satura izstrādei, aktualizēšanai, kvalitātes pilnveidei un vispārējās izglītības satura pielāgošanai un integrēšanai.

2. Organizēt un vadīt metodiskā darba grupas un kā līdzatbildīgajai izglītības iestādei  piedalīties citu izglītības iestāžu virsvadītajās metodiskā darba grupās par profesionālās izglītības programmu īstenošanu.

3. Izstrādāt vai aktualizēt profesionālās izglītības programmu paraugus īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā (tajā skaitā darba vidē balstītājās mācībās), profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās pilnveides izglītībā, nosakot.

4. Izstrādāt jaunas profesionālās izglītības programmas vai profesionālo kompetenču moduļus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts vai reģionālajā mērogā.

5. Izstrādāt metodiskos materiālus profesionālās izglītības programmu īstenošanai (mācību metožu izvēle, teorijas un prakses saikne, pielāgošana darba vidē balstītām mācībām).

6. Nepieciešamības gadījumā informēt Valsts izglītības satura centru par veicamajām būtiskām izmaiņām profesionālās izglītības saturā un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentam priekšlikumus par nepieciešamajām normatīvo aktu izmaiņām.

7. Nodrošināt izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases profesionālās izglītības kompetences centru darbnīcās (ar nozares pārstāvju piedalīšanos) un laboratorijās profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmas attiecīgajā metodiskajā jomā, pedagogiem, kā arī citiem interesentiem (citu izglītības iestāžu izglītojamie, nozares uzņēmumu darbinieki, u.c.).