Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Pedagogiem \ Veidlapas/dokumenti

Mācību darba dokumentācija

1. Izglītojamā paskaidrojums
2. Izglītojamā iesniegums direktorei
3. Iesniegums eksāmenam
4.
Iesniegums autobusa mēnešbiļetei
5.
Arhīva izziņas pieprasījums
6.
Iesniegums no skolotāja, darbinieka
7.
Iesniegums direktorei
8. Izglītojamā sekmju grāmatiņas aizpildīšana
9.
Iesniegums bankas konts
10.
Iesniegums stipendijas izmaksai
11.
Izziņas pieprasījums
12. Iesniegums atbrīvojumam no stundām
13.
Paskaidrojums no grupas audzinātāja
14.
Pēcpārbaudījumu uzskaites lapa
15.
Pieteikums apbalvošanai

16. Iesniegums stipendiju piešķiršanas komisijai
17. Iesniegums par mācību/darba komandējumu


Metodiskā dokumentācija

1. LIT īstenojamo izglītības programmu saraksts

2. Nodaļas/Metodiskās komisijas darba plāns (veidlapa)

3. Tematiskais plāns vispārizglītojošie priekšmeti 1., 2.kurss (veidlapa)

4. Vispārizglītojošo priekšmetu programma 3., 4.kurss (veidlapa)

5. Profesionālo priekšmetu programma/priekšmetiska (veidlapa)

6. Modulārās izglītības programma 2., 3., 4.kurss (veidlapa)

7. Modulārās izglītības tematiskais plāns 1.kurss (veidlapa)

8. Tematiskais plāns vispārizglītojošie, profesionālie priekšmeti (veidlapa)

9. Interešu izglītības programma (veidlapa)

10. Neformālās izglītības programma/profesionālie priekšmeti (veidlapa)

11. Neformālās izglītības programma/vispārizglītojošie priekšmeti (veidlapa)

12. Metodiskās izstrādnes viedošanas prasības

13. e-klases lietošanas principi

14. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Nr.1

15. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Nr.2

16. Pārbaudes darbu veidlapa

17. Pedagogu pašvērtējums (veidlapa)


Prakses un DVB dokumentācija

1. Darba vietā veiktā darba drošības instruktāža

2. Prakses dienasgrāmata

3. Prakses pārbaudes akts

4. Darba devēja aptauja

5. Praktikanta aptauja


Darba aizsardzības instruktāžas

1. Darba aizsardzības instruktāža darba vietā

2. Darba aizsardzības ievadapmācība


Darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas

Instruktāža darba drošībā un ugunsdrošībā 2021.g.