Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Pedagogiem \ Veidlapas/dokumenti

Mācību darba dokumentācija

1. Izglītojamā paskaidrojums
2. Izglītojamā iesniegums direktorei
3. Iesniegums eksāmenam
4.
Iesniegums autobusa mēnešbiļetei
5.
Arhīva izziņas pieprasījums
6.
Iesniegums no skolotāja, darbinieka
7.
Iesniegums direktorei
8. Izglītojamā sekmju grāmatiņas aizpildīšana
9.
Iesniegums bankas konts
10.
Iesniegums stipendijas izmaksai
11.
Izziņas pieprasījums
12. Iesniegums atbrīvojumam no stundām
13.
Paskaidrojums no grupas audzinātāja
14.
Pēcpārbaudījumu uzskaites lapa
15.
Pieteikums apbalvošanai

16. Iesniegums stipendiju piešķiršanas komisijai
17. Iesniegums par mācību/darba komandējumu


Metodiskā dokumentācija

1. LIT īstenojamo izglītības programmu saraksts

2. Nodaļas/Metodiskās komisijas darba plāns (veidlapa)

3. Vispārizglītojošo priekšmetu tematiskais plānojums(veidlapa)

4. Profesionālo priekšmetu tematiskais plānojums (veidlapa)

5. Interešu izglītības programma (veidlapa)

6. Neformālās izglītības programma/profesionālie priekšmeti (veidlapa)

7. Neformālās izglītības programma/vispārizglītojošie priekšmeti (veidlapa)

8. Metodiskās izstrādnes viedošanas prasības

9. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

10. Pārbaudes darbu veidlapa

11. Pedagogu pašvērtējums (veidlapa)

12. Mācību stundu savstarpējās vērošanas veidlapa


Prakses un DVB dokumentācija

1. Darba vietā veiktā darba drošības instruktāža

2. Prakses dienasgrāmata

3. Prakses pārbaudes akts

4. Darba devēja aptauja

5. Praktikanta aptauja

6. Prakses pārskats


Darba aizsardzības instruktāžas

1. Darba aizsardzības instruktāža darba vietā

2. Darba aizsardzības ievadapmācība


Darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas

Instruktāža darba drošībā un ugunsdrošībā 2023.g.