Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Projekti \ Nordplus programma

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. Pašlaik programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Programmā var piedalīties organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie.

Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus programmas mērķi:

  • veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.
Nordplus ietvarprogrammā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:
  • mobilitātēm;
  • projektiem;
  • tīklojumiem.

Projekts “Uzņēmējdarbības prasmes izglītojamo nodarbinātības veicināšanai” (NPJR-2021/10034)

Projekta īstenošana ir paredzēta no 2021./2022. mācību gadā. Projekta ietvaros tiek plānotas ar lauksaimniecības izglītības programmās iesaistīto profesionālās izglītības skolotāju un citu pedagoģisko darbinieku apmaiņas vizītes.

Projekta mērķauditorija: lauksaimniecības izglītības programmās iesaistītie skolotāji un citi pedagoģiskie darbinieki.

Projekta mērķis ir noskaidrot uzņēmējdarbības prasmju integrēšanas veidus un iespējas lauksaimniecības mācību programmā, lai uzlabotu profesionālās izglītībā iesaistīto nodarbinātību. Projektam izvirzītā mērķa sasniegšanai sadarbība starp Latvijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm pamatojas uz līdzīgajām lauksaimniecības nozarēm, kas ir attīstītas abās valstīs, līdzīgo izglītības programmu piedāvājumu un atšķirīgo pieeju lauksaimniecības mācību programmu īstenošanai.

Rezultātā Daugavpils būvniecības tehnikuma un Olustveres Pakalpojumu un Lauku Ekonomikas skolas (Igaunija) pieredzes integrēšana palīdzēs uzlabot lauksaimniecības programmu kvalitāti un nodrošināt izglītojamo veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū.

Uzņemošā organizācija: Olustveres Pakalpojumu un Lauku Ekonomikas skola (Olustvere School of Service and Rural Economics)  (Igaunija)

Projekta kopējās izmaksas: 6060 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši 09.2021.-09.2022.

Projekta metodiskās izstrādnes:

Metodiskie ieteikumi uzņēmējdarbības prasmju integrācijai Lauksaimniecības mācību programmās

Methodological recommendations for the integration of entrepreneurial skills in agriculture training programs

Instruments uzņēmējdarbības prasmju pašnovērtējumam lauksaimniecībā

Self-assessment tool for entrepreneurial skills in agriculture

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Projekta ietvaros parakstīts sadarbības līgums ar Olustveres pakalpojumu un lauku ekonomikas tehnikumu

Iepazīstam igauņu pieredzi uzņemējdarbībā lauksaimniecībā

Apstiprināts Nordplus projekts

Publikācijas tehnikuma kontā "Facebook":

2022.gada 1.jūnijā

2022.gada 9.maijā

2022.gada 31.martā

2022.gada 22.martā

2021.gada 17.maijā

Publikācijas tehnikuma avīzē "Meistars":

2022. gada jūnija izdevums, 7.lpp.

2022.gada aprīļa izdevums, 9.lpp.

Publikācijas presē:

Reģionālā avīze “Miljons”, 2022.gada 21.jūlijā (krievu valodā)