Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Višķi \ Izglītojamo pašpārvalde

Latgales Industriālais tehnikums IPĪV “Višķi”
2022./2023.m.g. izglītojamo pašpārvalde

 

Pašpārvaldes prezidents - Renārs Rītiņš

Pašpārvaldes locekļi:

Aivis Skudra

Lauris Lūsis

Jānis Daniels Japiņš

Raivis Valainis

Latgales Industriālas tehnikuma Pašpārvaldē darbojas audzēkņi no dažādām izglītības programmām sākot no 1 - 4.kursam. Pašpārvaldes sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi un plānoti pasākumi tehnikumā, dalībai pašvaldības un valsts līmeņa jauniešu pasākumos.


Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un Tehnikuma administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanas attiecīgu  iemaņu  un prasmju apgūšanā. 

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Iesaistīties mācību un Tehnikuma sadzīves apstākļu uzlabošanā;
  • Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  • Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  • Izzināt izglītojamo intereses, problēmas Tehnikumā, piedāvāt problēmu risinājumus.
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.