Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Projekti \ SAM 8.4.1. / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

 

Noslēdzas mācības nodarbināto projekta 7.kārtā

2023.gada 26.maijā  un 7. jūnijā Latgales Industriālajā tehnikumā noslēdzās mācības ESF projekta nr.8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 7. kārtas profesionālās tālākizglītības izglītības programmās – Ēku būvtehniķis (960 st.)  un Transportlīdzekļu krāsotājs (960 st). Kopā profesionālās kvalifikācijas apliecības saņēms 9 kursanti. Mācību laikā tika apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, pilnveidota nodarbināto personu profesionālā kompetence, kas veicinās strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

INDIVIDUĀLĀS PIEEJAS NODROŠINĀŠANA PERSONĀM AR ZEMO IZGLĪTĪBAS LĪMENI
 
Lai pieteiktos mācībām, persona iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par individuālās pieejas nodrošināšanu nodarbinātai personai ar zemu izglītības līmeni modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguvei, klāt pievienojot iepriekš iegūtās izglītības apliecinošu dokumenta kopiju (piemēram, apliecības kopiju).
Iesniegumu var iesniegt:
 • papīra formā klātienē Pieaugušo izglītības centrā, pēc adreses Varšavas iela 23, Daugavpils, vai nosūtot pa pastu uz Latgales Industriālā tehnikuma juridisko adresi Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410;
 • elektroniskā formā, parakstot ar drošo elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: alina.daugste@lint.lv

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums:

AutoCAD

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas

Programmas īstenošanas periods:

20 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari, klātienē un attālināti

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

563.20 EUR

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

56.32 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Pārzināt modelēšanas tehnoloģijas AutoCAD programmā, efektīvu rasējumu un objektu veidošanas paņēmienus plaknē un trīsdimensiju telpā.
 • Prast izveidot, rediģēt un pārvaldīt objektu īpašības un trīsdimensiju virsmu uzbūvi cietķermeņu objektu modeļos; izveidot lapu iekārtojumu un izdrukāt rasējumus; vizualizēt trīsdimensiju modeļus.
 • Spēt pielietot AutoCAD modelēšanas tehnoloģijās attēlu apstrādei, veidojot un apstrādājot būvniecības rasējumus.

Izglītības programmas saturs:

 • AutoCAD bāzes kurss, plakanā grafika.
 • AutoCAD padziļināts kurss, telpiskā grafika

Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

Dators, planšete vai viedtālrunis. Datora specifikācija: vismaz Pentium IV, 2.0 CPU, 512 RAM, 40 GB 11DD, DVD diskzinis, tīkla karte, 17" monitors, Interneta pieslēgums, Microsoft WindowsXP vai ekvivalenta operētājsistēma, IE 6.0 vai ekvivalenta pārlūk-programma un Microsoft Office XP vai ekvivalenta programmatūra. Videokamera, mikrofons.

Modulis “Komercaprēķini

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Komercaprēķini”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Divas reizes nedēļā, plkst.17:30-21:10, platformā zoom

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība

Dalībnieka mācību izmaksas:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Sagatavot pakalpojuma pašizmaksas un cenu kalkulāciju.
 • Izstrādāt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma budžetus uzņēmuma struktūrvienības darbam (birojam, remontam), funkcijai (pakalpojuma sniegšanai) vai procesam (algas).
 • Sagatavot pārvaldīšanas darba plānu un pārskatu par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi.
 • Veikt aprēķinus saskaņā ar klientiem noteikto norēķinu kārtību un pakalpojumu sniedzēju atsūtītajiem rēķiniem.
 • Veikt investīciju projektu izvērtēšanu.

Izglītības programmas saturs:

 • Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu/ pakalpojumu pašizmaksas un cenu kalkulācija.
 • Budžets, tā izstrādāšana un kontrole.
 • Pārvaldīšanas darba plāna plānošana un pārskata sagatavošana.
 • Aprēķina metodika klientu norēķiniem par sabiedriskajiem pakalpojumiem.
 • Investīciju projektu vērtēšana.

Modulis “Ēku un būvju vizuālā pārbaude

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Ēku un būvju vizuālā pārbaude”

Izglītības programmas apjoms:

71 stundas

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Divas reizes nedēļā, plkst.17:30-21:10, platformā zoom

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība

Dalībnieka mācību izmaksas:

31.95 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Patstāvīgi sagatavot apsekošanas rezultātu pārskatu un priekšlikumus par defektu novēršanu prioritārā secībā.
 • Analizēt vizuālās apsekošanas rezultātus.
 • Konstatēt vizuālos defektus ēkām un citām būvēm un fiksēt defektus apsekošanas žurnālā.

Izglītības programmas saturs:

 • Normatīvā bāze nekustamā īpašuma vizuālās pārbaudes darbu izpildei.
 • Vizuālās pārbaudes datu analīze.
 • Vizuālajā pārbaudē konstatētās situācijas izvērtēšana.
 • Vizuālās pārbaudes veikšanas process.


Modulis “Ēku pārvaldīšana

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Ēku pārvaldīšana”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Divas reizes nedēļā, plkst.17:30-21:10, platformā zoom

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība

Dalībnieka mācību izmaksas:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju, ievērojot uzņēmuma darbības virzienu un klienta vajadzības.
 • Plānot gada budžetu un veikt aprēķinus.
 • Sagatavot organizēšanas un vadības vajadzībām nepieciešamo īpašnieku lēmumu pieņemšanas dokumentāciju, tai skaitā līgumus, protokolus, piedāvājumus u.c.
 • Sagatavot mājas lietu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.
 • Sagatavot un izvērtēt finansējuma avotu pieejamību un sagatavot priekšlikumus, tajā skaitā aprēķinus, remonta un atjaunošanas darbu īstenošanai.

Izglītības programmas saturs:

 • Plānošana.
 • Pārvaldīšanas darbu budžeta izstrāde.
 • Lēmuma pieņemšanas process un metodes.
 • Finansēšanas avoti.
 • Mājas lieta.

Modulis “Ēku apsaimniekošanas darbi”

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Ēku apsaimniekošanas darbi”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Divas reizes nedēļā, plkst.17:30-21:10, platformā zoom

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība

Dalībnieka mācību izmaksas:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

 • Novērtēt ēku un inženierbūvju konstruktīvās uzbūves tehnisko stāvokli.
 • Raksturot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesus.
 • Patstāvīgi novērtēt tehniskā stāvokļa novirzes no normas, veikt tehnisko iespēju un izmaksu novērtēšanu, sagatavojot turpmāko
 • rīcības plānu.
 • Novērtēt sanitārās apkopes kvalitātes līmeni objektā un sagatavot priekšlikumus sanitārās apkopes darbu uzlabošanai.
 • Organizēt ēku un būvju konstrukciju, inženierkomunikāciju avārijas remonta un atjaunošanas darbus, ievērojot darba vides drošības prasības.
 • Organizēt ēku un būvju konstrukciju, inženierkomunikāciju vizuālo un tehnisko apsekošanu.
 • Savlaicīgi, ievērojot drošības pasākumus, nodrošināt karoga izkāršanu normatīvajos aktos noteiktajos datumos.

Izglītības programmas saturs:

 • Ēku un inženierbūvju tehniskās ekspluatācijas pamatdarbības.
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas darbu procesi.
 • Nekustamā īpašuma tehniskās uzturēšanas posmi.
 • Nekustamā īpašuma sanitārās apkopes posmi.
 • Avārijas remonta un atjaunošanas darbu organizēšana.
 • Tehniskā uzraudzība.
 • Latvijas valsts karogs.


Mācības pieaugušajiem

Nāc mācīties Latgales industriālajā tehnikumā!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10%  no mācību programmas maksas!

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu mācības bez maksas.

 

 

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§ 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija

sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā

NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Alīna Daugste, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv, tālr. 20585485

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”Kontakti:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja, 101 kab., tel.20585485, e-pasts:  alina.daugste[at]lint.lv
Latgales industriālais tehnikums, Varšavas ielas 23, Daugavpils