Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Projekti \ SAM 8.3.5. / Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Par projektu SAM: 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi.”

 

Projekta specifiskā atbalsta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 

Projekta mērķa grupa: izglītības iestādes un to izglītojamie

 

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

 

Projekta finansējums: projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs.

Projekts izglītības iestādē tiek īstenots līdz 2022.gada 30.decembrim.

 

Informāciju par projektu skatīt šet: 

1) prezentācija
2) prezentācija

3) likumi.lv

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2018.gada 14.februārī parakstot Sadarbības līgumu Nr.4.-8.3.3./187 par Eiropas Sociālā fonda projekta SAM: 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, uzsāka savu darbību projekta ietvaros. 

Uzsākam darbību karjeras atbalsta projektā

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2018.gada 14.februārī parakstot ar Valsts izglītības attīstības aģentūru sadarbības līgumu Nr.4.-8.3.3./187 par Eiropas Sociālā fonda projekta SAM: 8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, uzsāka savu darbību projekta ietvaros. 
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Daugavpils Būvniecības tehnikumā atbildīgie par projekta realizāciju un īstenošanu ir projekta koordinators Jolanta Savvina, pedagogs karjeras konsultants Linda Pūdāne.
Projekta ietvaros izglītojamajiem ir iespēja padziļināti iepazīties ar izvēlēto specialitāti, tikties ar profesionāļiem noteiktās nozarēs, apmeklēt uzņēmumus, saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties meistarklasēs, semināros, izprast personības izaugsmes iespējas, izzināt  nepieciešamās prasmes darba tirgū u.c.
Laika periodā no marta līdz jūnijam projekta ietvaros jau notikuši vairāki pasākumi. Sākot no aprīļa mēneša projekta ietvaros tika īstenoti dažādi pasākumi, kas deva iespēju audzēkņiem vairāk iepazīt savas izvēlētās profesijas dažādus aspektus, uzzināt vairāk par savu personību un tās pilnveidi profesionālajā jomā, kā arī iegūt informāciju par mācību iespējām pēc tehnikuma absolvēšanas.
Pasākumā “Iepazīsti savas profesijas ikdienu” audzēkņiem bija iespēja viesoties dažādos uzņēmumos un ar viņu profesiju saistītās iestādēs, lai izprastu, kā sevi jau tagad sagatavot darba tirgum, kādas prasmes un iemaņas no jaunajiem speciālistiem tiek sagaidītas. Šī pasākuma ietvaros tika apmeklēti tādi uzņēmumi kā “Koka arhitektūras centrs” Rīgā, Ceļu būvniecības sabiedrības “Igate” Bruģa ražotne Vilcē, interjera salons “Krassky” Rīgā. Pasākuma ietvaros tika apmeklētas arī mācību iestādes – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte un Dizaina tehnoloģiju institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle.
Projekta ievaros tika īstenotas meistarklases “Gūsti pieredzi!”, kas deva iespēju audzēkņiem praktiski apgūt jaunas prasmes, ko turpmāk ir iespējams izmantot savā profesionālajā ceļā. IPĪV “Dagda” notika kūku gatavošanas meistarklase un programmas “Interjera noformētājs” audzēkņi devās uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, lai apgūtu linogriezuma grafikas tehniku. Šāda veida meistarklases ir lieliska iespēja mācīties no nozares profesionāļiem.
Ceļu būves nodaļas izglītojamiem un pedagogiem tika organizēts seminārs “Profesionālās kompetences grants ceļu būvniecībā un uzturēšanā” un Autotransporta nodaļas audzēkņiem un pedagogiem seminārs “Auto nozares jauno speciālistu sagatavošana atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām”, kas deva iespēju tikties ar nozaru profesionāļiem, uzzināt par jaunākajām tehnoloģijām, studiju iespējām, izaicinājumiem, kas saistīti ar darbu jomā.
Lai izzinātu savu personību un darba tirgum nepieciešamās prasmes notika divi lekciju/ semināru cikli – “Cilvēks 2020 – TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē”, kas tika īstenotas gan Daugavpils Būvniecības tehnikumā, gan IPĪV “Dagda” un “Vai esi gatavs darbam?”. Šo pasākumu ietvaros audzēkņiem bija iespēja tikties ar personības izaugsmes treneriem Dainu Kriviņu un Kristapu Kravali, kā arī ar starptautiskā augstākā līmeņa personāla atlases tīkla “Amrop Latvija” personāla atlases speciālistiem Mārtiņu Vītolu un Signi Ikaunieci. Šajās lekcijās un semināros audzēkņiem bija iespēja uzzināt, kāda loma profesijas izvēlē un karjeras attīstībā ir personības izaugsmei un motivācijai, apzināt metodes kā pilnveidot savu personību, tika dots skatījums uz mūsdienu darba tirgu un padomi kā būt konkurētspējīgiem tajā.
Projekts ir pavēris plašas iespējas DBT izglītojamiem papildināt savas zināšanas un prasmes ne tikai izvēlētajās profesijās, bet arī apgūt papildu iemaņas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi veidotu savu tālāko karjeru un iekļautos mūsdienu mainīgajā darba tirgū. Tas ir neatsverams ieguldījums jauno profesionāļu attīstībā un izaugsmē.

Materiālu sagatavoja: pedagogi karjeras konsultante Linda Pūdāne, projekta koordinators Jolanta Savvina


Projekts SAM: 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.  Projekta ietvaros izglītojamajiem ir iespēja padziļināti iepazīties ar izvēlēto specialitāti, tikties ar profesionāļiem noteiktās nozarēs, apmeklēt uzņēmumus, saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties meistarklasēs, semināros, izprast personības izaugsmes iespējas, izzināt  nepieciešamās prasmes darba tirgū u.c.

Projekta īstenošanas laikā veidoti semināri – lekcijas par personības izaugsmi un karjeru, personāla atlasi, pieprasītākajām prasmēm un kompetencēm, kas nepieciešamas, lai iekļautos darba tirgū. Pasākumus vadījuši personības izaugsmes treneri un personāla atlases speciālisti.

Veidotas meistarklases ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem – austrumu ēdienu pagatavošanā, interjera noformētājiem – akvareļtehnikā, būvdarbu programmām – Knauf Akadēmijā.

Apmeklētas profesionālās izstādes Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu centrā: Būvniecības izstāde “Māja I”, Automehānikas izstāde “Auto 2019”, Metālapstrādes, mašīnbūves izstāde “Tech Industry”, kā arī Izglītības iespēju izstāde “Skola 2019”.

Apmeklēti tādi uzņēmumi un mācību iestādes kā  ceļu būves uzņēmums SIA“Binders”, Interjera salons “Krassky”, LIAA Daugavpils biznesa inkubators, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Zinātņu māja.

Veidota sadarbība ar SIA “Binders”, SIA “Skonto Group”, Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības  departamentu, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU), SIA “REM PRO”, IK “Betula”, Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, u.c.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā atbildīgie par projekta realizāciju un īstenošanu ir projekta koordinators Linda Pūdāne, pedagogi karjeras konsultanti Ārija Šumeiko, Darja Maļinovska un Jeļena Viršuta.

Izglītojamajiem tiek piedāvātas individuālās karjeras konsultācijas, informatīvi materiāli tālākizglītības iespēju apzināšanai, kā arī karjeras nodarbības audzināšanas stundās.

Informācija par pieejamo karjeras atbalstu, pasākumiem meklējama mūsu mājaslapas sadaļā Karjera.


Pasākumi, kas tika īstenoti:

N.p.k. Pasākuma nosaukums Datums
1.

Semināru – lekciju cikls "Cilvēks 2020 - TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē" DBT

03.04.2018.
2.

Semināru – lekciju cikls "Cilvēks 2020 - TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē"  IPĪV “Dagda”

03.04.2018.
3.

Seminārs „Profesionālās kompetences grants ceļu būvniecībā un uzturēšanā”

09.-10.04.2018.
4.

Semināru – lekciju cikls "Cilvēks 2020 - TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē"  IPĪV “Dagda”

03.04.2018.
5.

Mācību ekskursija „Iepazīsti savas profesijas ikdienu” uz Rīgu

16.04.2018.
6.

Meistarklase "Gūsti pieredzi!" IPĪV “Dagda”

23.04.2018.
7.

Mācību ekskursija „Iepazīsti savas profesijas ikdienu” uz Tukumu

02.05.2018.
8.

Semināru – lekciju cikls “Vai esi gatavs darbam?”

08.05.2018.
9.

Seminārs “Auto nozares jauno speciālistu sagatavošana atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām”, konkurss “Ātrākais automehāniķis 2018”

09.-10.05.2018.
10.

Mācību ekskursija „Iepazīsti savas profesijas ikdienu” uz Rīgu

29.05.2018.
11.

Meistarklase "Gūsti pieredzi!" Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā

31.05.2018.
12.

Mācību ekskursija „Iepazīsti savas profesijas ikdienu” uz Rēzekni

13.06.2018.
13.

Semināru – lekciju cikls “Vai esi gatavs darbam?” 

15.06.2018.
14. “Mana profesija - interjera noformētājs!” 05.10.2018. 
15. “Būvniecības interjera, enerģētikas izstāde” 19.10.2018. 
16. Meistarklase “Gūsti pieredzi!” 12.11.2018. 
17. Semināru - lekciju cikls “Es - savas karjeras veidotājs” IPĪV “Dagda” 22.11.2018. 
18. Es - savas karjeras veidotājs“ DBT  28.11.2018.
19. "Metālapstrādes, mašīnbūves izstāde" Tech Industry 2018 29.11.2018. 
20. Diskusija ar dažādu profesiju pārstāvjiem “Sports un karjera” 18.01.2019. 
21. Meistarklase Ēdināšanas pakalpojmu speciālistiem “Gūsti pieredzi!”, IPĪV “Dagda” 29.01.2019. 
22. Nodarība no lekciju cikla “Gribu būt darītājs!” 12.02.2019. 
23. Meistarklase akvareļtehnikā “Gūsti pieredzi!” 19.02.2019.; 20.02.2019 
24. Nodarbība par uzņēmējdarbību "Biznesa gēns" LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā 28.02.2019. 
25. “Izglītības iespēju izstāde” 01.03.2019. 
26.

Pasākums „Būvniecības izstāde” apmeklējot izstādi „Māja I” Ķīpsalā

15.03.2019.
27.

“Es – savas karjeras veidotājs!” nodarbība ar RTA pārstāvi Diānu Apeli par interjera stiliem

02.04.2019.
28.

„Atvērto durvju dienas uzņēmos” – brauciens uz SIA „Binders”

10.04.2019
29.

Pasākums „Automehānikas izstāde” apmeklējot izstādi „Auto 2019” Ķīpsalā

12.04.2019.
30.

Mācību ekskursija „Iepazīsti nozari!” IPĪV “Dagda” Interjera dizaina programmas izglītojamiem

17.04.2019
31.

“Es – savas karjeras veidotājs!” nodarbība ar personāla atlases tīkla „Amrop” speciālistu

31.05.2019.
32.

“Es – savas karjeras veidotājs!” nodarbība ar kouču Egilu Purviņu

13.06.2019.
33.

„Gribu būt darītājs!” nodarbība par personības izaugsmi ar psihoterapeitu Marku Jermaku

17.06.2019.
34.

Mācību ekskursija „Iepazīsti nozari!” uz interjera salonu „Krassky” un Jūgendstila dzīvokli

19.06.2019.
35.

„Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” nodarbība par karjeras mērķu sasniegšanu ar biedrības “Darītājiem” pārstāvjiem IPĪV “Dagda” izglītojamiem

25.11.2019.
36.

Meistarklase interjera objekta izstādē „Gūsti pieredzi!”, Biedrībā „Ūdenszīmes”, Jēkabpils novadā

05.12.2019.
37.

"Mans karjeras ceļš ir manās rokās!" nodarbība ar kouču, individuālās izaugsmes treneri, mērķu sasniegšanas eksperti Dainu Einbergu

13.01.2020.
38.

„Gūsti pieredzi” – steiku pagatavošanas meistarklase restorānā „ART HUB” Daugavpilī IPĪV „Dagda” izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņiem

21.01.2020.
39.

“Mans karjeras ceļš ir manās rokās!” cikla karjeras atbalsta nodarbība “PIESAKI SEVI!” ar personāla atlases tīkla “Amrop” pētnieci Signi Ikaunieci

21.02.2020.
40.

Izglītības izstādes “Skola 2020” apmeklējums Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā

28.02.2020.