Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Karjera \ Karjeras izglītības programma

1. Karjeras izglītības plāna attīstība

Karjeras izglītības plāns tiek veidots balstoties uz karjeras attīstības atbalsta mērķiem, veidojot iespēju audzēkņiem apgūt karjeras vadības prasmes balstoties uz pieredzi par savu personību, informāciju par darba tirgu un tālākizglītību.
Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998).
Daugavpils būvniecības tehnikuma veidotais karjeras attīstības atbalsts ietver pasākumus un aktivitātes, kas aptver dažādu mērķauditoriju un vecumposmus.
Pasākumi tiek veidoti:
 • Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
 • Potenciālajiem audzēkņiem un viņu vecākiem;
 • Audzēkņiem adaptācijas posmā un izglītības iegūšanas laikā;
 • Audzēkņu vecākiem;
 • Darba devējiem.
2. Karjeras atbalsta jomas
 
Karjeras izglītības plāns audzēkņiem tiek veidots no pamattēmām, atbalsta jomām – pašizziņa, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana, karjeras iespēju izpēte.
Pašizziņa ietver:
 • Izpratnes veidošanu par sevi, informācijas iegūšanu par savu personību, prasmēm, dotumiem, stiprajām un vājajām pusēm;
 • Kritiskās domāšanas attīstīšanu, izvērtējot savu personību;
 • Personības pilnveidošanu.
Karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana ietver:
 • Laika plānošanu;
 • Mērķu izvirzīšanu;
 • Individuālā karjeras plāna izveidi.
Karjeras iespēju izpēte ietver:
 • Karjeras un tālākizglītības iespēju apzināšanu;
 • Profesijas pasaules un tās attīstības pētīšanu;
 • Digitālo pratību apguvi informācijas iegūšanai;
 • Spēju analizēt informāciju par profesijām un karjeras iespējām;
 • Darba pasaules un darba vides iepazīšanu.

Veidojot karjeras izglītības plānu tiek ņemtas vērā gan pamattēmas, gan audzēkņu, pedagogu un vecāku sniegtā atgriezeniskā saite par nepieciešamo karjeras atbalstu un tēmām.
Karjeras atbalsta jomas tiek ietvertas dažādās nodarbību tēmās, kas ļauj daudzpusēji apgūt un iepazīt personību, karjeras vadības prasmes un iespējas.

 
3. Daugavpils būvniecības tehnikuma karjeras izglītības programma
3.1.Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi

Mērķis: Nodrošināt audzēkņa karjeras vadības prasmju pilnveidi un izpratni par to pielietojumu savā dzīvē, veidot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem Daugavpils būvniecības tehnikumā, palīdzēt jauniešiem integrēties darba tirgū un veidot profesionālo karjeru.

Uzdevumi:
 • Pilnveidot audzēkņa izpratni par izvēlēto profesiju, darba un izglītības iespējām attiecīgajā nozarē.
 • Attīstīt audzēkņa karjeras vadības prasmes – pašizziņu, karjeras iespēju izpēti, karjeras lēmumu pieņemšanu, karjeras plānošanu un vadību.
 • Apgūt karjeras attīstībā un vadībā nepieciešamās caurviju prasmes, veidojot sasaisti starp jaunām zināšanām un personisko pieredzi.
 • Paaugstināt audzēkņu un absolventu konkurētspēju darba tirgū, sniegt karjeras konsultācijas un piedāvāt seminārus par profesionālās karjeras veidošanu.
 • Koordinēt un organizēt karjeras attīstības atbalsta procesu audzēkņiem, rīkot karjeras atbalstu veicinošus pasākumus.
 • Sniegt metodisko palīdzību karjeras atbalsta sniegšanai grupu audzinātajiem un atbalstu pedagogiem karjeras izglītības tēmu integrēšanu mācību procesā.
Karjeras attīstības atbalsts izglītojamiem tiek veidots mērķtiecīgi un sistemātiski, kurā tiek izvērtētas katrā kursā sasniegtās un nepieciešamās karjeras vadības prasmes.

Pirmais kurss: Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz izvēlētās profesijas iepazīšanu, sevis padziļinātu iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu ar mērķi nostiprināt audzēkņu karjeras lēmumus un iepazīt savu personību.

Otrais kurss: Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz darba tirgus iepazīšanu, izvēlētās profesijas iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu, darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve ar mērķi iepazīt darba tirgu, izvēlētās profesijas un nozares perspektīvas, attīstīt karjeras vadības prasmes un iepazīt savu personību.

Trešais un ceturtais kurss: Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz pārejas uz darba tirgu nodrošināšanu un tālāko mācību iespēju apzināšanu ar mērķi iepazīt izvēlētās profesijas perspektīvas, apzināt pārejai uz darba tirgu nepieciešamo informāciju un attīstīt prasmes.

Pieaugušo izglītībā: Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz darba tirgus iepazīšanu, izvēlētās profesijas iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu, darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve ar mērķi iepazīt izvēlētās profesijas perspektīvas, savu personību, apzināt pārejai uz darba tirgu nepieciešamo informāciju.
Programma veidota pēc „Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm” un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” metodiskā materiāla, 2019. Programmā iekļautas šī projekta izdevuma „100 metodikas karjeras attīstības atbalstam”.

3.2. Karjeras izglītības programma 1. kursam

Programmas mērķauditorija:

Vidējās profesionālās izglītības iestāžu pirmā kursa audzēkņi

Programmas īsa anotācija:

Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz izvēlētās profesijas iepazīšanu, sevis padziļinātu iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu.
Programmā plānots individuālais darbs, grupu darbs, neformālās izglītības metodes un projekta izstrāde.

Programmas mērķis:

Nostiprināt audzēkņu karjeras lēmumus, personības iepazīšana

Uzdevumi:

 • Audzēkņa izvēlētās profesijas iepazīšana;
 • Savas personības iepazīšana;
 • Mērķu izvirzīšana.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saite, programmas apguves vērtēšana):

Katra nodarbību cikla beigās audzēknis sniedz atgriezenisko saiti par iegūto informāciju, novērtē savas zināšanas un prasmes. Kursa beigās katram audzēknim ir izveidots savu karjeras mērķu un to sasniegšanai plānoto uzdevumu apraksts.

Karjeras izglītības joma

Tēma

Sasniedzamais rezultāts

Īstenošana

Metodika

Karjeras iespēju izpēte

Karjeras attīstības atbalsta sistēma

Iepazīstināts ar kursa saturu un izvirzītajiem mērķiem. Iepazīstināts ar karjeras attīstības atbalsta jēdzienu. Informēts par pieejamo karjeras atbalstu izglītības iestādē un pilsētā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, asociāciju kartes, pārrunas

Karjeras iespēju izpēte, karjeras plānošana un vadība

Karjeras vadības prasmju veidošana dažādās dzīves jomās.

Izprot, kā veidot un īstenot savu karjeras plānu; tas ietver sevī nepārtrauktu savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev vēlamā virzienā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, diskusija

Pašizziņa

Stipro un vājo pušu apzināšana

Atpazīst un analizē savas darbības un personības stiprās un vājās puses, un ar atbalsta palīdzību, izprot un apzinās savu personību. Analizē savu sasniegumu saistību ar savas personiskajām īpašībām un  karjeras iespējām.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas, individuāls darbs

 “Izglītības un darba iespējas ārzemēs”

(97.metodika)

Pašizziņa

Pašportrets

Izprot savas īpašās rakstura iezīmes,  emocijas, vērtības, sapņus, savu tēlu. Izveido savu pašportretu izmantojot dažādus radošus vizualizēšanas paņēmienus: zīmēšanu, gleznošanu, aplikāciju, kolāžu, rokdarbus, datorgrafiku. Prezentē savu portretu un apspriež grupā. Izsaka savu viedokli par to, cik precīzi grupas biedri ir izveidojuši savus pašportretus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, individuālais darbs, prezentācija, pārrunas, radošais darbs

 

 “Mans pašportrets” (70.metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Izvēlētās profesijas standarts

 

Izprot izvēlētās profesijas standarta saturu (iegūstamo kvalifikāciju, nepieciešamo kompetenci, pamatuzdevumus, nepieciešamās prasmes, zināšanas un pienākumus).

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, grupu darbs, prezentācija, diskusija, radošais darbs

 

 “Mācību priekšmetu saturs un profesijas” (34.metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Profesija un darba vide

 

Analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām. Izvērtē savu karjeras situāciju no dažādiem  skatupunktiem. Izzin iespējamos darba vides riska faktorus. Piedalās diskusijās par savām karjeras plāniem un vēlamo darba vidi, pauž savu viedokli un sniedz radošus ieteikumus citiem, uzklausa un izvērtē ieteikumus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma,  valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas, diskusija, praktiskais darbs, prezentēšana

 “Mana ideālā darba vide” (6.metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas

Atlasa, analizē, vizualizē un strukturē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām. Prezentē iegūto informāciju un piedalās diskusijā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums, demonstrēšana, individuālais darbs, diskusija, prezentācija, prāta vētra

 

“Profesija un raksturs” (10.metodika)

Karjeras plānošana un vadība

Operatīvie, taktiskie un stratēģiskie plāni mērķa sasniegšanā

Atrod un apkopo mērķa sasniegšanai nepieciešamo informāciju. Balstoties uz atrastās informācijas saturu, sastāda stratēģisko plānu mērķa sasniegšanai. Pārrunā ar citiem savu plānu, uzklausa un izsaka ieteikumus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas, individuālais darbs

 “Mana darbu mape” (3.metodika)

Karjeras plānošana un vadība

Savas karjeras plānošana, mērķu definēšana

 

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida informāciju par karjeras iespējām. Formulē un plāno savas karjeras attīstības iespējas. Izvirza   mērķus, kas nepieciešami karjeras veidošanā. Raksturo karjeras iespējas pamatojoties uz faktiem un izdara secinājumus. Piedalās diskusijās par savām karjeras iecerēm, izsaka savu viedokli un sniedz ieteikumus citiem.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas

„Darba un izglītības nozīme”  (88.metodika)

3.3. Karjeras izglītības programma 2. kursam

 Programmas mērķauditorija:

Vidējās profesionālās izglītības iestāžu otrā kursa audzēkņi

Programmas īsa anotācija:

Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz darba tirgus iepazīšanu, izvēlētās profesijas iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu, darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve.

Programmā plānots individuālais darbs, grupu darbs, neformālās izglītības metodes un projekta izstrāde.

Programmas mērķis:

Iepazīt darba tirgu, izvēlētās profesijas un nozares perspektīvas, attīstīt karjeras vadības prasmes, personības iepazīšana

Uzdevumi:

 • Audzēkņu prasmju novērtējums;
 • Darba tirgus iepazīšana;
 • Profesionālā tēla veidošana;
 • Darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstīšana.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saite, programmas apguves vērtēšana):

Katra nodarbību cikla beigās audzēknis sniedz atgriezenisko saiti par iegūto informāciju, novērtē savas zināšanas un prasmes. Kursa beigās audzēknim ir apkopota informācija par likumdošanu un nodarbinātības dokumentāciju.

3.4. Karjeras izglītības programma 3. -4. kursam

Programmas mērķauditorija:

Vidējās profesionālās izglītības iestāžu trešā un ceturtā kursu audzēkņi

Programmas īsa anotācija:

Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz pārejas uz darba tirgu nodrošināšanu un tālāko mācību iespēju apzināšanu.

Programmā plānots individuālais darbs, grupu darbs, neformālās izglītības metodes un projekta izstrāde.

Programmas mērķis:

Iepazīt izvēlētās profesijas perspektīvas, apzināt pārejai uz darba tirgu nepieciešamo informāciju un attīstīt prasmes

Uzdevumi:
 • Darba tirgus izpēte;
 • CV, motivācijas vēstules, portfolio sagatavošana;
 • Informācija par pāreju uz darba tirgu un tālāko pilnveidi;
 • Pārejai uz darba tirgu nepieciešamo prasmju attīstīšanu.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saite, programmas apguves vērtēšana):

Katra nodarbību cikla beigās audzēknis sniedz atgriezenisko saiti par iegūto informāciju, novērtē savas zināšanas un prasmes.

Absolventu anketas.

Audzēkņu aptaujas – novērtējums.


Karjeras izglītības joma

Tēma

Sasniedzamais rezultāts

Īstenošana

Metodika

Karjeras iespēju izpēte, karjeras plānošana un vadība

Karjera, karjeras atbalsts

Izprot karjeras jēdzienu, karjeras vadības principus. Informēts par pieejamo karjeras atbalstu izglītības iestādē un pilsētā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, asociāciju kartes, pārrunas.

 

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Darba tirgus izpēte

Informēti par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, rīkiem, kā sekot tām. Spēj analizēt un diskutēt par darba tirgu ietekmējošiem faktoriem.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, matemātikas mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana diskusija

„Darba tirgus pilsētā” (59.metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Iepazīstināšana ar dažādiem nodarbinātības veidiem – pašnodarbinātais, uzņēmējs, nodarbinātais utt.

Izprot dažādus nodarbinātības veidus – pašnodarbinātais, uzņēmējs, nodarbinātais, utt. tos salīdzināt un izvērtēt priekšrocības un trūkumus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums, demonstrēšana, diskusija, grupu darbs

„Ceļš uz uzņēmējdarbību” (65.metodika);

„Vai es gribu būt uzņēmējs” (86.metodika)

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Karjeras mērķu izvirzīšana, personīgais karjeras plāns

Spēj analizēt savas stiprās puses, prasmes, zināšanas. Formulē un plāno savas karjeras attīstības iespējas. Izvirzīti mērķi, kas nepieciešami karjeras veidošanā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Stāstījums, SVID analīze, individuālais darbs, praktiskais darbs, pārrunas.

„Manas karjeras asociācijas” (2. metodika);

„Karjeras izvēles situācijas” (89. metodika)

Karjeras iespēju izpēte, pašizziņa, karjeras plānošana un vadība

CV sagatavošana

Audzēkņi ir iepazīstināti ar CV piemēriem, ar to, ko CV sagaida darba devējs – pārskatāmība, tiešums, patiesums, u.c.

Apkopota informācija par iegūto izglītību un prasmēm.

Izstrādāts savs CV.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums, individuālais darbs.

„Veiksminieka CV” (39.metodika)’;

„Mans neparastais CV” (61.metodika)

Karjeras iespēju izpēte, pašizziņa, karjeras plānošana un vadība

Motivācijas vēstules, portfolio sagatavošana

 

Audzēkņi ir iepazīstināti  ar motivācijas vēstules un pieredzes atskata (portfolio) veidošanu.

Audzēkņi izvēlētajā profesijā sagatavo informāciju par sevi, motivācijas vēstuli un to prezentē grupai.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma,  tehnoloģiju mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums, demonstrēšana, individuālais darbs, pārrunas.

„Darbu mape nākotnei” (71.metodika)

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana, karjeras plānošana un vadība

Vakanču meklēšanas rīki

Audzēkņi pazīst dažādus vakanču meklēšanas rīkus (vakanču portāli, uzņēmumu mājas lapas, sociālie tīkli, kontakti, u.c.).

Audzēkņi prot izvērtēt vakances un veidot pieteikumu tām.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma,  tehnoloģiju mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas.

„Darba tirgus pilsētā” (59.metodika)

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana, pašizziņa, karjeras plānošana un vadība

Tālākizglītība

Izprot tālākās izglītības iespējas noteiktajai kvalifikācijai, prasību, mācību programmas, nosacījumus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma,  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums,  demonstrēšana, praktiskais darbs, pārrunas.

„Izglītības iespējas Latvijā” (51. metodika)

Karjeras iespēju izpēte, pašizziņa

Darba intervija

 

Izprot darba intervijas norisi, jautājumus, apskata video piemērus.

Praktiskais darbs – darba intervija pa pāriem. Ieteikumi, kļūdu analīze.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma,  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums, demonstrēšana, pāru darbs, grupu darbs.

„Esmu vispiemērotākais kandidāts! ”55. metodika;

„Darba intervija” (87.metodika)

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte

Laba darbinieka raksturojums

 

Izprot kā kļūt par labu darbinieku, kā attīstīt sevī nepieciešamās prasmes. Izprot laba darbinieka iezīmes.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums, demonstrēšana, grupu darbs, pārrunas.

 

„Mans pašportrets” (70.metodika)

3.5. Karjeras izglītības programma grupām ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gads

Programmas mērķauditorija:

Profesionālās izglītības programmas viena, pusotra un divu gadu grupu audzēkņi

Programmas īsa anotācija:

Programmā iekļautās tēmas ir saistītas ar karjeras attīstības atbalsta pasākumiem, kas vērsti uz darba tirgus iepazīšanu, izvēlētās profesijas iepazīšanu, mērķu izvirzīšanu, darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve.

Programmas mērķis:

Iepazīt izvēlētās profesijas perspektīvas, savu personību, apzināt pārejai uz darba tirgu nepieciešamo informāciju

Uzdevumi:

 • Audzēkņa izvēlētās profesijas iepazīšana;
 • Savas personības iepazīšana
 • Darba tirgus izpēte;
 • CV, motivācijas vēstules, portfolio sagatavošana;

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saite, programmas apguves vērtēšana):

Katra nodarbību cikla beigās audzēknis sniedz atgriezenisko saiti par iegūto informāciju, novērtē savas zināšanas un prasmes.

Absolventu anketas

Audzēkņu aptaujas – novērtējums


Karjeras izglītības joma

Tēma

Sasniedzamais rezultāts

Īstenošana

Metodika

Karjeras iespēju izpēte, karjeras plānošana un vadība

Karjera, karjeras atbalsts

Izpratne par karjeras jēdzienu, procesiem, kas ietekmē cilvēka karjeras ceļu.

Audzēkņiem ir informācija par pieejamo karjeras atbalstu izglītības iestādē un pilsētā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma

Stāstījums, demonstrēšana, asociāciju kartes, pārrunas.

 

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Karjeras mērķu izvirzīšana, personīgais karjeras plāns

Spēj analizēt savas stiprās puses, prasmes, zināšanas.

Formulē un plāno savas karjeras attīstības iespējas.

Izvirza mērķus, kas nepieciešami karjeras veidošanā.

Raksturo karjeras iespējas, pamatojoties uz faktiem, un izdara secinājumus.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Stāstījums, demonstrēšana, individuālais darbs, praktiskais darbs, pārrunas.

„Manas karjeras asociācijas” (2. metodika);

„Karjeras izvēles situācijas” (89. metodika)

Karjeras iespēju izpēte

21. gadsimta Latvijas darba tirgū pieprasītākās prasmes

Izprot, kā veidot un īstenot savu dzīves plānu: tas ietver sevī nepārtrauktu savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev vēlamā virzienā.

Izpēta informāciju (vakanču portālus, profesiju standartus) un sasaista savas prasmes ar pieprasītajām prasmēm.

Apzinās savu prasmju pilnveides nepieciešamību karjeras attīstībā.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma,  kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Stāstījums, demonstrēšana, diskusija, grupu darbs.

 

Karjeras iespēju izpēte

Darba tirgus prognozes

Audzēkņi ir iepazīstināti ar informāciju un statistiskiem datiem par nākotnes profesijām un tām profesijām, kuras nākotnē nebūs aktuālas, analizē iegūto informāciju.

Izprot darba tirgus aktuālās ziņas.

Matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana diskusija.

„Darba tirgus pilsētā (novadā)”, (59. metodika)

Karjeras iespēju izpēte, karjeras plānošana un vadība

Nodarbinātības prasības noteiktajā kvalifikācijā un atalgojuma izpēte

Izzina kvalifikāciju līmeņus, tās iegūšanas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumus, kā arī savas izvēlētās profesijas kvalifikāciju.

Apzinās savas kvalifikācijas celšanas iespējas tālākās izglītības ceļā.

Izpēta informācijas resursos iespējamo atalgojumu.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas, darbs ar tekstu, jautājumi – atbildes.

„Mācību priekšmetu saturs un profesijas” (34.metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Iepazīstināšana ar dažādiem nodarbinātības veidiem – pašnodarbinātais, uzņēmējs, nodarbinātais utt.

Izprot dažādus nodarbinātības veidus – pašnodarbinātais, uzņēmējs, nodarbinātais, utt.

SVID analīze par dažādiem nodarbinātības veidiem, prezentēšana grupai.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, diskusija, grupu darbs.

„Ceļš uz uzņēmējdarbību” (65. metodika)

„Vai es gribu un varu būt uzņēmējs?” (86. metodika)

Pašizziņa, karjeras plānošana un vadība

Pāreja uz darba tirgu – kā sagatavot CV, motivācijas vēstuli

Ir iepazīstināti ar CV piemēriem, saprot visas informācijas nozīmību un to, ko CV sagaida darba devējs – pārskatāmība, tiešums, patiesums, u.c. Apkopo informāciju par iegūto izglītību un prasmēm.

Izstrādā savu CV.

Iepazīstināti ar motivācijas vēstules veidošanu.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma,  tehnoloģiju mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums,  demonstrēšana, individuālais darbs.

„Veiksminieka CV” (39. metodika);

„Mans neparastais CV” (61. metodika)

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Pāreja uz darba tirgu – vakanču meklēšanas rīki

Audzēkņi zina par dažādajiem vakanču meklēšanas rīkiem (vakanču portāli, uzņēmumu mājas lapas, sociālie tīkli, kontakti, u.c.).

Audzēkņi prot izvērtēt vakances un veidot pieteikumu tam.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, tehnoloģiju mācību joma

Stāstījums,  demonstrēšana, pārrunas.

„Darba tirgus pilsētā (novadā)”, (59. metodika)

Karjeras iespēju izpēte, pašizziņa

Pāreja uz darba tirgu – darba intervija

Izprot darba intervijas norisi, jautājumus, apskata video piemērus.

Praktiskais darbs – darba intervija pa pāriem. Ieteikumi, kļūdu analīze.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums,  demonstrēšana, pāru darbs, grupu darbs.

„Esmu vispiemērotākais kandidāts!” (55. metodika);

„Darba intervija” (87. metodika)

Karjeras iespēju izpēte

Laba darbinieka raksturojums

Caur praktiskiem uzdevumiem veido laba darbinieka tēlu.

Saprot kā ikdienā attīstīt laba darbinieka prasmes.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

Stāstījums,  demonstrēšana, grupu darbs, pārrunas.

4.      Karjeras atbalsts ārpusstundu pasākumos

Karjeras izglītības joma

Tēma

Sasniedzamais rezultāts

Pasākuma veids

Mērķauditorija

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana un īstenošana 

Profesiju daudzveidība un darba pienākumi

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un apkopo dažāda veida informāciju par karjeras iespējām.

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, piekrišanu vai nepiekrišanu, noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo.

 • „Karjeras nedēļas” pasākumi;
 • Junior Achievement Latvia „Ēnu diena”;
 • Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia" apmeklējums

1.- 4. kursu izglītojamie

 

Karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšana un īstenošana

Karjeras iespējas pēc vidējās profesionālās izglītības ieguves 

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu.

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, piekrišanu vai nepiekrišanu, noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo.

 • RTU Karjeras diena;
 • Prakse.lv rīkotās “Atvērtās durvis uzņēmumos”;
 • Izglītības izstāde “Skola”;
 • Daugavpils būvniecības tehnikuma rīkotā izglītības izstāde

3.-4. kursu izglītojamie

Karjeras iespēju izpēte

Nodarbinātības iespējas tuvākajā apkārtnē

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu.

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

 • Uzņēmēju vakanču gadatirgus DBT;
 • Lekcija-diskusija ar nozares speciālistiem “Tava pieredze maniem panākumiem!”

3.- 4. kursu izglītojamie

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte

Profesiju un amatu daudzveidība

 

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm atbilstošas aktivitātes, nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus.

Analizē sava snieguma saistību ar personiskajām īpašībām un uzvedību.

Atpazīst savas darbības stiprās puses un rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domāšanu, emocijas un uzvedību.

 • Dažādu izstāžu apmeklējumi Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā;
 • Nodarbības ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvju piedalīšanos

1.- 4.kursa izglītojamie

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Nodarbošanās veidu daudzveidība

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm atbilstošas aktivitātes, nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus.

Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās puses, analizē personiskās īpašības un uzvedību, skaidro, kas ietekmē darbību izvēli un sniegumu (panākumus un neizdošanos).

Skaidro vaļasprieku un profesionālo interešu savstarpējo atbilstību.

Ar ieinteresētību uztver dažādas karjeras attīstības iespējas, izmanto iztēli, lai veidotu neikdienišķas sakarības. Uzdrīkstas mēģināt paveikt ko jaunu.

 

 • Lekciju - semināru cikls par karjeras prasmēm “Mans karjeras ceļš ir manās rokās!”

1.- 4.kursa izglītojamie

Pašizziņa, karjeras iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana 

Profesija un tās piemērotība 

Izzina savu esošo karjeras situāciju no dažādiem skata punktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes.

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

Salīdzina veiksmīgus paša izvēlētas nozares pārstāvjus, lai izdarītu secinājumus par viņu sasniegumiem un īpašībām, kas nodrošinājušas panākumus.

Plāno savu izaugsmi saistībā ar mācībām un vaļaspriekiem, balstoties uz savu stipro pušu un grūtību jomu apzināšanos.

 

 • KAA pasākums “Gūsti pieredzi” (meistarklases dažādu izglītības programmu audzēkņiem);
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm

1.- 3.kursa izglītojamie

Pašizziņa 

Profesiju daudzveidības iepazīšana

 

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm atbilstošas aktivitātes, nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus.

Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību ar personiskajām īpašībām un uzvedību, atpazīst savas darbības stiprās puses un ar pieaugušā atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt savas domāšanas un uzvedības pilnveidojamās puses.

Pazīst uzņēmējdarbības principus un izprot uzņēmuma dibināšanas kārtību un uzdevumus.

 • Iepazīšanās ar citām tehnikumā apgūstamajām profesijām Nodaļu dienu ietvaros;
 • Tikšanās un nodarbības Daugavpils biznesa inkubatorā;
 • Dalība Junior Achievement Latvia “Skolēnu mācību uzņēmumi”aktivitātēs.

 

1.- 4.kursa izglītojamie

 

 

 

5.      Pasākumi potenciālajiem izglītojamiem un viņu vecākiem

Pasākuma nosaukums un veids

Sasniedzamais rezultāts

Mērķauditorija

Karjeras dienas, profesiju meistarklases Daugavpils būvniecības tehnikuma nodaļās

Skolēni pazīst profesijas, kuras iespējams apgūt Daugavpils būvniecības tehnikumā, gūst priekšstatu par mācību iestādi, vidi

Pamatskolas skolēni, potenciālie izglītojamie, skolotāji

Izbraukumu karjeras nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem „Jauno būvnieku skoliņa”

Bērni pazīst tehnikuma pārstāvētās nozares, pilnveido zināšanas par profesijām

Pirmsskolas vecuma bērni

Izbraukumu karjeras nodarbības pamatskolas skolēniem

Skolēni pilnveido savas karjeras vadības prasmes, iepazīst profesiju daudzveidību un tālākizglītības iespējas

Pamatskolas vecāko klašu skolēni

Izbraukumu nodarbības vidusskolas skolēniem

Skolēni pilnveido savas karjeras vadības prasmes, iepazīst profesiju daudzveidību un tālākizglītības iespējas

Vidusskolas skolēni

Atvērto durvju dienas

Dalībnieki iepazīst mācību iespējas, profesijas, karjeras iespējas, mācību vidi

Potenciālie izglītojamie – pamatskolas skolēni un viņu vecāki, vidusskolas skolēni, pieaugušie

Izglītības izstādes

Dalībnieki iepazīst mācību iespējas, profesijas, karjeras iespējas dažādās profesijās

Potenciālie izglītojamie – pamatskolas skolēni un viņu vecāki, vidusskolas skolēni, pieaugušie

Lekcijas potenciālo izglītojamo vecākiem

Informatīvs atbalsts par tehnikuma mācību vidi un profesijām.

Izpratne par tehnikumā piedāvāto profesiju pieprasījumu darba tirgū, par bērna karjeras izvēli noteicošajiem faktoriem un vecāku lomu tajā.

Pamatskolas vecuma bērnu vecāki, pedagogi un karjeras konsultanti

6.      Karjeras izglītības vērtēšana – katrā kursā sasniedzamais karjeras vadības prasmju līmenis un veidi tā izvērtēšanai

Kurss

Pašizziņa

Karjeras iespēju izpēte

Karjeras lēmumu pieņemšana un īstenošana

Karjeras plānošana un vadība

Izvērtēšanas veidi

1.

Atpazīst un analizē savas darbības un personības stiprās un vājās puses, un ar atbalsta palīdzību, izprot un apzinās savu personību.

Saprot kā izmantot savas stiprās un vājās puses karjeras attīstībā.

Analizē savu sniegumu saistību ar savas personiskajām īpašībām un  karjeras iespējām.

Izprot savas īpašās rakstura iezīmes,  emocijas, vērtības, sapņus, savu tēlu. Izveido savu pašportretu.

Pilnveido savu darba mapi.

Saprot, ka personiskās  vajadzības un intereses ir cieši saistītas ar profesijas izvēli.

Izzina savas karjeras attīstības iespējas no dažādiem skatu punktiem.

Iepazīstināts ar karjeras attīstības atbalsta jēdzienu.

Saprot karjeras veidošanas nozīmi savā dzīvē.

Analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

 

Izvērtē savu karjeras situāciju no dažādiem skatupunktiem.

Izzin iespējamos darba vides riska faktorus.

Izmanto piemērotāko interneta resursus, lai atrastu un apstrādātu informāciju par karjeras iespējām.

Izprot izvēlētās profesijas standarta saturu (iegūstamo kvalifikāciju, nepieciešamo kompetenci, pamatuzdevumus, nepieciešamās prasmes, zināšanas un pienākumus)

Apzinās savas karjeras attīstības nepieciešamību.

Piedalās diskusijās par savām karjeras iecerēm un plāniem.

Nosaka savas karjeras attīstības vajadzības.

Sadarbībā ar atbalsta personu izvirza karjeras attīstības un tālākās izglītības mērķus un piedāvā risinājumus to sasniegšanā.

 

Pieņem karjeras attīstības un tālākās izglītības iespējas lēmumus balstoties uz  savām stiprām un vājām pusēm un prasmēm.

Apzinās kādas prasmes ir nepieciešamas karjeras attīstībā un apzinās kādā veidā tās var pilnveidot.

 

Izvirza mērķus, kas nepieciešami karjeras veidošanā.

Raksturo karjeras iespējas pamatojoties uz faktiem un izdara secinājumus.

Atrod un apkopo mērķa sasniegšanai nepieciešamo informāciju. Balstoties uz atrastās informācijas saturu, sastāda stratēģisko plānu mērķa sasniegšanai.

 

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida informāciju par karjeras iespējām. Formulē un plāno savas karjeras attīstības iespējas.

Plāno karjera attīstību, balstoties uz savām prasmēm, interesēm, rakstura iezīmēm.

 

 

Darbu mape;

Informācijas vizualizēšana;

Grupas pārrunas par tēmu nodarbības beigās;

Prezentēšana;

Mutiska uzstāšanās grupas priekšā;

Pašvērtējums;

Piedalīšanās diskusijās un sava viedokļa izteikšana;

Secinājumu veidošana un sava darba novērtēšana;

Atgriezeniskās saites anketa.

2.

Atpazīst un analizē savas darbības un personības stiprās puses, dotumus, talantus, spējas un ar atbalsta palīdzību, attīsta un izprot savu personību.

Analizē savu sasniegumu saistību ar savas personības īpašībām un karjeras iespējām. 

Apzinās vērtību sasaisti ar karjeru. Izprot un apraksta tās vērtības, kuras ir viņām svarīgas karjerā.

Apzinās savu prasmju pilnveides nepieciešamību karjeras attīstībā.

Apzinās sava profesionālā tēla nozīmību karjeras attīstībā. Izprot profesionālā tēla veidošanas īpatnības. Izprot darba devēja attieksmi un pret darba ņēmēja profesionālo tēlu.

Ir izpratne par laba pirmā iespaida atstāšanas nozīmību.

Izpratne par to, ka ir jāveido kvalitatīvs CV un motivācijas vēstule.

Individuāli shēmas vai domu kartes veidā ataino galvenos sevis prezentēšanas kritērijus.

Prezentācijas noformēšanas un uzstāšanas principu apzināšanās un prasme to pielietot darbā.

Iepazīstināts ar karjeras attīstības atbalsta jēdzienu.

Analizē informāciju par izvēlēto profesiju.

Saprot karjeras veidošanas nozīmi savā dzīvē.

Izpēta informāciju (vakanču portālus, profesiju standartus) un sasaista savas prasmes ar pieprasītajām prasmēm.

Analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

Tiek iepazīstināti ar informāciju un statistiskiem datiem par nākotnes profesijām un tām profesijām, kuras nākotnē nebūs aktuālas.

Izprot darba tirgus aktuālās ziņas.

Izzin kvalifikāciju līmeņus, tās iegūšanas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumus, kā arī savas izvēlētās profesijas kvalifikāciju.

Apzinās savas kvalifikācijas celšanas iespējas tālākās izglītības ceļā.

Izpēta informācijas resursos iespējamo atalgojumu.

 

 

Piedalās diskusijās par savām karjeras iecerēm, pauž savu viedokli un sniedz ieteikumus citiem.

Nosaka savas karjeras attīstības vajadzības.

Apzinās sava profesionālā tēla nozīmību karjeras attīstībā. Izprot profesionālā tēla veidošanās īpatnības. Izprot darba devēja attieksmi un pret darba ņēmēja profesionālo tēlu.

Savu sociālo tīklu izpēte. Izpratne par to, ka darba devēja lēmumu var ietekmēt potenciālā darba ņēmēja darbība sociālajos tīklos.

Apzinās pirmā iespaida veidošanas  nozīmību karjeras attīstībā. Informēts par lietišķā apģērba stila, uzvedības, runas īpatnībām.

Izpratne par labu un daudzveidīgu kontaktu veidošanas nozīmību karjeras attīstībā.

 

Izpratne par to, kā ir jāveido kvalitatīvs CV un motivācijas vēstule.

Individuāli shēmas vai domu kartes veidā ataino galvenos sevis prezentēšanas kritērijus.

Prezentācijas noformēšanas un uzstāšanas principu apzināšanās un prasme to pielietot darbā. Izpratne per prezentācijas prasmju nozīmīgumu darba tirgū.

Izvirza karjeras attīstības un tālākās izglītības mērķus, apspriež tos ar atbalsta personu, izvēlas labāko.

Plāno savu laiku mērķu sasniegšanai.

Plāno savas karjeras attīstību un izaugsmi balstoties uz saviem dotumiem, interesēm, spējām, prasmēm un stiprajām pusēm.

 

Izmanto pieejamo informāciju par darba tirgus pieprasītām prasmēm un darba tirgus prognozēm, lai īstenotu savu karjeras ieceri.

Izprot, kā veidot un īstenot savu karjeras plānu; tas ietver sevī nepārtrauktu savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev vēlamā virzienā.

Apzinās sava laika plānošanas nozīmību savu mērķu īstenošanā. Prot sastādīt plānu uz dienu, mēnesi, tuvāko nākotni.

Apzinās savus mērķus un to sasniegšanas ceļu.

Izvēlas un izmanto piemērotākos interneta resursus karjeras mērķu sasniegšanai.

Savu sociālo tīklu izpēte. Izpratne par to, ka darba devējs var izpētīt darba ņēmēja profilus un pieņemt lēmumu par darba attiecībām. Informēts par drošību internetā.

Pirmā iespaida veidošanas  nozīmība karjeras ceļā apzināšanās. Informētība par lietišķā apģērba stila, uzvedības, runas īpatnībām.

Izpratne par labu un daudzveidīgu kontaktu veidošanas nozīmību karjeras attīstībā.

Prezentācijas noformēšanas un uzstāšanas principu apzināšanās un prasme to pielietot darbā. Izpratne per prezentācijas prasmju nozīmīgumu darba tirgū.

Izveido prezentāciju uz kādu tēmu un prezentēt to grupas priekšā.

Ir iepazīstināts ar publiskās runas uzrakstīšanas principiem. Informēts par publisko runu daudzveidību. Iepazīstināts ar publiskās runas uzstāšanas kritērijiem un tehnikām.

Mērķtiecīgi plāno un veido strukturētu un saturīgu mutvārdu runu karjeras attīstības mērķa sasniegšanai.

Darbu mape;

Informācijas

vizualizēšana;

Grupas pārrunas par tēmu nodarbības beigās;

Prezentēšana;

Mutiska uzstāšanās grupas priekšā;

Pašvērtējums;

Piedalīšanās diskusijās un sava viedokļa izteikšana;

Secināšana un sava darba novērtēšana;

Atgriezeniskās saites anketa.

3.

Raugoties uz esošo karjeras situāciju no dažādiem skatupunktiem, pamana jaunas iespējas; mērķtiecīgi un elastīgi izmanto citu pieredzi vai attīsta savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jauniem un noderīgiem risinājumiem.

Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas digitālās darbu mapes veidošanā.

Analizē savas priekšrocības darbam vai uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē (profesijā) Latvijā vai ārzemēs.

Pieņem lēmumus, novērtējot savas vajadzības, zināšanas un intereses, patstāvīgi plāno savu ikdienu saistībā ar nākotnes karjeru.

Veido un prezentē tekstus karjeras mērķu sasniegšanai (piem., savu dotumu, sasniegumu, interešu, vajadzību un nākotnes nodomu savstarpējās saistības atklāšanai).

Pēc noteiktiem paraugiem veido profesionālajai saziņai atbilstošus rakstveida tekstus (iesniegumu, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli), identificē raksturīgākās kļūdas lietišķajā saziņā.

Atlasa un analizē informāciju par izglītības un darba iespējām Latvijā un ārzemēs.

Atlasa un analizē informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām un par darba tiesisko regulējumu, t.sk., par darba vides riska faktoriem Latvijā.

Lai sasniegtu konkrētu mērķi, sintezē un interpretē informāciju par karjeras iespējām.

 

Rosina diskusijas par savām karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo, pauž piekrišanu vai nepiekrišanu.

Regulāri un atbilstoši savām karjeras attīstības vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa karjeras attīstības mērķus; formulē kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts; plāno mērķa īstenošanas soļus; uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā.

Izvirza dzīves mērķus un darbojas, lai prognozētu, patstāvīgi pieņemtu atbildīgus un izsvērtus lēmumus par savu nākotnes darbības jomu (karjeru), ņemot vērā informāciju par izmaiņām darba tirgū un respektējot savas vajadzības un vērtības.

Patstāvīgi izstrādā karjeras attīstības plānu; īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmu risināšanas stratēģijas; elastīgi reaģē uz neparedzētām izmaiņām; izvērtē paveikto un gūtos secinājumus izmanto arī citā kontekstā.

Izstrādā karjeras attīstības plānu.

Apzinās un analizē iespējamās grūtības karjeras attīstības plāna īstenošanā, izvērtē to nozīmi izaugsmē, meklē un rod risinājumus.

Izvirza mērķus, kas nepieciešami karjeras veidošanā.

Atrod un apkopo mērķa sasniegšanai nepieciešamo informāciju; balstoties uz atrastās informācijas satura, sastāda plānu mērķa sasniegšanai.

Plāno karjera attīstību, balstoties uz savām prasmēm, interesēm, rakstura iezīmēm.

 

Mācību ekskursijas;

Darbu mape;

Informācijas vizualizēšana;

Jautājumi un atbildes nodarbības sākumā (beigās);

Multimediju prezentācija;

Mutiska uzstāšanās;

Pašvērtējums;

Piedalīšanās diskusijās (diskusija);

Rakstiska atskaite;

Rezumēšana (secināšana);

Sadarbības prasmju novērtēšana;

Atgriezeniskas saites anketas (google).

4.

Izvērtē esošo karjeras situāciju no dažādiem (darbinieka, darba devēja, klienta u.c.) skatu punktiem un atklāj jaunas iespējas.

Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas digitālās darbu mapes veidošanā.

Izvērtē un pamato savas priekšrocības darbam vai uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē (profesijā) Latvijā vai ārzemēs.

Patstāvīgi pieņem lēmumus, novērtējot savas vajadzības, zināšanas un intereses, plāno savu ikdienu saistībā ar nākotnes karjeru.

Izvērtē, apkopo un mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi.

Patstāvīgi veido un mērķtiecīgi pilnveido profesionālajai saziņai atbilstošus rakstveida tekstus (iesniegumu, dzīves gaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli), identificē un labo raksturīgākās kļūdas lietišķajā saziņā.

Izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas, lai atrastu un apstrādātu informāciju par karjeras iespējām.

Atlasa, analizē un izvērtē informāciju par izglītības un darba iespējām Latvijā un ārzemēs.

Atlasa, apkopo, analizē, izvērtē un argumentēti sniedz informāciju par dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām un darba tiesisko regulējumu, t.sk., par darba vides riska faktoriem Latvijā.

Kritiski analizē karjeras iespējas, izzinot, analizējot un kritiski izvērtējot to kontekstu.

Piedalās diskusijās par savām karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo, pauž piekrišanu vai nepiekrišanu.

Atbilstoši savām karjeras attīstības vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa karjeras attīstības mērķus; formulē kritērijus, plāno mērķa īstenošanas soļus.

Izstrādā un pilnveido karjeras attīstības plānu.

Apzinās un analizē iespējamās grūtības karjeras attīstības plāna īstenošanā, izvērtē to nozīmi izaugsmē, meklē un rod risinājumus.

Izprot, kā veidot un īstenot savu karjeras plānu; tas ietver sevī nepārtrauktu savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev vēlamā virzienā.

Apzinās pirmā iespaida veidošanas nozīmību karjeras ceļā, informēts par lietišķā apģērba stila, uzvedības, runas īpatnībām.

 

Mācību ekskursijas;

Darbu mape;

Informācijas vizualizēšana;

Jautājumi un atbildes nodarbības sākumā (beigās);

Multimediju prezentācija;

Mutiska uzstāšanās;

Pašvērtējums;

Piedalīšanās diskusijās (diskusija);

Rakstiska atskaite;

Rezumēšana (secināšana);

Sadarbības prasmju novērtēšana;

Atgriezeniskas saites anketas (google).

Grupas ar mācību ilgumu 1, 1,5 un 2 gadi

Atpazīst un analizē savas darbības un personības stiprās puses, dotumus, talantus, spējas un ar atbalsta palīdzību, attīsta un izprot savu personību.

Apzinās savu prasmju pilnveides nepieciešamību karjeras attīstībā.

Apzinās sava profesionālā tēla nozīmību karjeras attīstībā. Izprot profesionālā tēla veidošanas īpatnības.

Mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas digitālās darbu mapes veidošanā.

Izvērtē un pamato savas priekšrocības darbam vai uzņēmējdarbībai noteiktā nozarē (profesijā) Latvijā vai ārzemēs.

Patstāvīgi pieņem lēmumus, novērtējot savas vajadzības, zināšanas un intereses, plāno savu ikdienu saistībā ar nākotnes karjeru.

Patstāvīgi veido un mērķtiecīgi pilnveido profesionālajai saziņai atbilstošus rakstveida tekstus (iesniegumu, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli), identificē un labo raksturīgākās kļūdas lietišķajā saziņā.

Saprot karjeras veidošanas nozīmi savā dzīvē.

Izpēta informāciju (vakanču portālus, profesiju standartus) un sasaista savas prasmes ar pieprasītajām prasmēm.

Analizē informāciju par

dažādās nozarēs un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām.

Izzina kvalifikāciju līmeņus, tās iegūšanas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumus, kā arī savas izvēlētās profesijas kvalifikāciju.

Apzinās savas kvalifikācijas celšanas iespējas tālākās izglītības ceļā.

Atlasa, analizē un izvērtē informāciju par izglītības un darba iespējām Latvijā un ārzemēs.

 

Piedalās diskusijās par savām karjeras iecerēm, pauž savu viedokli, noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo un atšķirīgo, pauž piekrišanu vai nepiekrišanu.

Atbilstoši savām karjeras attīstības vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa karjeras attīstības mērķus; formulē kritērijus, plāno mērķa īstenošanas soļus.

Izstrādā un pilnveido karjeras attīstības plānu.

Izprot, kā veidot un īstenot savu karjeras plānu; tas ietver sevī nepārtrauktu savas karjeras attīstības uzraudzīšanu, novērtēšanu, koriģēšanu un vadīšanu sev vēlamā virzienā.

Apzinās sava laika plānošanas nozīmību savu mērķu īstenošanā. Prot sastādīt plānu uz dienu, mēnesi, tuvāko nākotni.

Savu sociālo tīklu izpēte. Izpratne par to, ka darba devējs var izpētīt darba ņēmēja profilus un pieņemt lēmumu par darba attiecībām. Informēts par drošību internetā.

Pirmā iespaida veidošanas nozīmība karjeras ceļā apzināšanās. Informētība par lietišķā apģērba stila, uzvedības, runas īpatnībām.

 

Mācību ekskursijas;

Darbu mape;

Informācijas vizualizēšana;

Jautājumi un atbildes nodarbības sākumā (beigās);

Multimediju prezentācija;

Mutiska uzstāšanās;

Pašvērtējums;

 

Piedalīšanās diskusijās (diskusija);

Rakstiska atskaite;

Rezumēšana (secināšana);

Sadarbības prasmju novērtēšana;

Atgriezeniskas saites anketas (google).

7.      Literatūra un metodiskie līdzekļi

 

1.      Savickis M., „Dzīves plānošanas rokasgrāmata”, VIAA, 2017;

2.      Pāvulēns J., Lemešonoka I., u.c. “100 metodikas karjeras attīstības atbalstam”, VIAA, 2019;

3.      Pāvulēns J., Lemešonoka I., u.c. „Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs profesionālās izglītības iestādēm”, VIAA, 2019.;

4.      Pāvulēns J., „Rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Rīga, 2019.;

 

Materiāli pieejami: www.viaa.gov.lv/lv/metodiskie-materiali

Karjeras izglītības programmas sastādīšanas darba grupa:

Komunikācijas un karjeras centra vadītāja Linda Pūdāne, pedagogi karjeras konsultanti Ārija Šumeiko, Jeļena Viršuta un Darja Maļinovska 2021. gadā