Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Par mums \ Konvents

Latgales Industriālā tehnikuma konvents

Latgales Industriālā tehnikuma Konvents darbojas no 2015.gada 17.decembra.

Konvents ir Tehnikuma izveidota koleģiāla padomdēvējinstitūcija, kuras mērķis ir veicināt Tehnikuma attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši darba tirgus prasībām.

KONVENTA FUNKCIJAS, UZDEVUMI UN TIESĪBAS

1.   Konventam ir šādas funkcijas:

1.1.Sniedz priekšlikumus Tehnikuma darbības stratēģijas jautājumos un plānošanas dokumentu izstrādē.

1.2. Uzrauga Tehnikuma īstenotās izglītības programmas atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām pa nozarēm.

1.3. Sadarbojas ar darba devējiem Latvijā un ārvalstīs par izglītojamo atbilstošo mācību prakšu vietu nodrošināšu.

2.   Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Konvents veic šādus uzdevumus:

2.1.Konsultē Tehnikuma vadību attīstības stratēģijas un plānošanas jautājumos.

2.2.Sniedz priekšlikumus Tehnikuma programmu satura pilnveidē un īstenošanā, lai nodrošinātu iespēju izglītojamajam iegūt augstākā līmeņa praktiskās iemaņas attiecīgās kvalifikācijas iegūšanai.

2.3.Sniedz priekšlikumus Tehnikuma izstrādāto izglītības programmu projektiem pirms iesniegšanas licencēšanai.

2.4.Piedalās situācijas izvērtēšanā profesionālās izglītības jomā un sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības attīstības un plānošanas dokumentu pilnveidošanā.

2.5. Izstrādā priekšlikumus par pedagogu kvalifikācijas celšanu un stažēšanos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.

2.6. Piedalās pedagogu profesionalitātes un profesionālās kvalifikācijas atbilstības nozares aktualitātēm vērtēšanā.

2.7. Sadarbojas ar valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām.

2.8. Iesaista Konventā kā ekspertus Latvijas valsts un ārvalstu sadarbības pārstāvjus (valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju un citu grupu pārstāvjus vai atsevišķas kompetentas personas).

2.9. Informē sabiedrību par Konventa darbību.

3.   Konventam ir šādas tiesības:

3.1.Pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju no valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām un sabiedriskām organizācijām.

3.2.Deleģēt pārstāvjus līdzdalībai Tehnikuma attīstības un plānošanas dokumentu izstrādē.

3.3. Ieteikt jaunu Tehnikuma attīstības un plānošanas dokumentu izstrādi.

3.4. Uzaicināt amatpersonas un ekspertus ar padomdevēja tiesībām piedalīties Konventa sēdēs un priekšlikumu izstrādāšanā. 

3.5. Veidot darba grupas par Konventa darbību saistītu jautājumu risināšanu.

3.6. Sadarboties ar līdzīgām ārvalstu organizācijām, piedalīties starptautiskajās darba grupās un ekspertu padomēs, kā arī starptautisko organizāciju sadarbības partneru rīkotajos pasākumos.

 

Konventa sastāvs:

Jānis Lāčplēsis Daugavpils domes deputāts
Jānis Lāčplēsis

Gatis Jurisons SIA XTM izpilddirektors
Gatis Jurisons

Rūta Gintaute-Marihina IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības jomā
Ieva Suškeviča

Ināra Ostrovska Latgales industriālā tehnikuma direktore
Ināra Ostrovska

Iveta Maļina – Tabūne Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
Iveta Maļina – Tabūne

Ilvārs Udrovskis Moller Baltic Import SE mācību centra vadītājs
Ilvārs Udrovskis

LITA valdes priekšsēdētājs
Aigars Laurinovičs

Vitālijs Aizbalts Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks

Vitālijs Aizbalts